Hà Nội: Đến năm 2026, 100% quận, huyện, thị xã có thiết chế văn hóa, thể thao

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022-2026.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia vào các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để văn hóa phát triển, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân Thủ đô. Qua đó xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nếp sống ứng xử, giao tiếp của người Hà Nội.

Hà Nội: Đến năm 2026, 100% quận, huyện, thị xã có thiết chế văn hóa, thể thao
Hà Nội phấn đấu 100% quận, huyện, thị xã có thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2022-2026 (Ảnh minh họa).

Theo đó, kế hoạch đề ra chỉ tiêu cụ thể, gồm: 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; 100% quận, huyện, thị xã có thiết chế văn hóa, thể thao; 50% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 86-88% gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa; 65% thôn, làng được công nhận danh hiệu Làng văn hóa; 75% tổ dân phố được công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; 70-73% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu văn hóa hằng năm.

Trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, kế hoạch cũng đề ra mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa trên mạng xã hội, thúc đẩy các thông tin tích cực, “tin tốt, chuyện đẹp”, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, tin giả. Xây dựng các tác phẩm văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục, có tính giáo dục dành cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên mạng xã hội.

Kế hoạch cũng chú trọng công tác xây dựng môi trường văn hóa học đường để mỗi trường học thực sự là môi trường giáo dục và rèn luyện về tri thức, lý tưởng, phẩm chất, lối sống văn hóa; chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp và khu chế xuất, nơi có đông công nhân lao động sinh sống…

Phương Ngân
https://laodongthudo.vn/ha-noi-den-nam-2026-100-quan-huyen-thi-xa-co-thiet-che-van-hoa-the-thao-139690.html