Hà Nội: Linh hoạt thực hiện, hướng tới về đích sớm nhiệm vụ của Đề án 06

Phát huy và làm tốt hơn nữa vai trò là Thủ đô, thành phố Hà Nội có trách nhiệm đi đầu trong các địa phương triển khai tốt, hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thành phố sẽ linh hoạt điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp, phương thức để hướng tới việc hoàn thành và về đích sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định.

Chiều 16/6, Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06 của Chính phủ); và Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/2/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ cho hơn 33.000 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo 06 các cấp trên toàn địa bàn Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Hà Nội: Linh hoạt thực hiện, hướng tới về đích sớm nhiệm vụ của Đề án 06
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND Thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, xác định việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế – xã hội, Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các nội dung của Đề án nhằm thực hiện đạt các nhiệm vụ theo đúng tiến độ thời gian.

Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện Đề án 06, thành phố Hà Nội đã đạt được một số kết quả nhất định, qua đó đã chứng minh việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ là hướng dẫn đúng đắn, kịp thời, là bước đột phá chiến lược về hạ tầng đã được Đại hội XIII của Đảng xác định, góp phần chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số và công dân số.

Theo đó, cơ sở dữ liệu về dân cư đã được ứng dụng vào thực hiện những nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác nhau, phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhất là thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, giúp quản lý thống nhất, tập trung, minh bạch, thuận lợi, tiết kiệm và đạt hiệu quả nhiều mặt.

Để phát huy và làm tốt hơn nữa vai trò là Thủ đô, thành phố Hà Nội có trách nhiệm đi đầu trong các địa phương triển khai tốt, hiệu quả Đề án 06. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hà Nội sẽ linh hoạt điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp, phương thức để hướng tới việc hoàn thành và về đích sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Đề án 06.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn các báo cáo chuyên đề, gồm: Những nội dung trọng tâm cần triển khai liên quan đến việc thực hiện Đề án 06; đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thực trạng và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đối với 5 nhóm tiện ích của Đề án 06; hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn kết nối, chia sẻ và nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ đã được xác định lộ trình cụ thể trong Đề án 06, Kế hoạch của UBND Thành phố; phân công rõ trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Cần tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai, thực hiện Đề án 06 trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ trực tiếp giải quyết dịch vụ công từ cấp cơ sở. Phải làm cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hiểu thực hiện Đề án 06 là đột phá, liên quan trực tiếp đến các lợi ích của người dân, doanh nghiệp và quốc gia.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án đã đề ra, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, bố trí đầy đủ kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án.

P.Ngân