Hà Nội nghiên cứu xây dựng Đề án mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô 

Văn phòng UBND TP. Hà Nội ban hành Thông báo số 97/TB-VP ngày 20/3/2023 kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn tại cuộc họp về nội dung Mô hình thành phố thuộc Thủ đô Hà Nội.

12-10-tin-moi-1.jpg

Hà Nội nghiên cứu xây dựng Đề án mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô trong quý I/2023

Trước đó, tại trụ sở UBND TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đã chủ trì cuộc họp về nội dung Mô hình thành phố thuộc Thủ đô Hà Nội.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã nghe đại diện Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) báo cáo việc Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2023.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ Nghị quyết số 12 NQ-CP ngày 7/2/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả, theo yêu cầu.

Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố thành lập Tổ công tác của thành phố xây dựng Đề án mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô (mời đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học tham gia), báo cáo UBND thành phố trong tháng 3-2023. Sở Nội vụ cũng chủ động xây dựng đề cương, báo cáo đề xuất, tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Nội vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3-2023.

KT

Hà Nội nghiên cứu xây dựng Đề án mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô trong quý I/2023 (nguoihanoi.com.vn)