Hà Nội phấn đấu duy trì chỉ số PAPI ở nhóm dẫn đầu cả nước

Thành phố Hà Nội phấn đấu Chỉ số PAR INDEX năm 2024 nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đứng đầu cả nước. Chỉ số SIPAS có sự cải thiện cả về tỷ lệ hài lòng chung và thứ bậc so với năm 2023; Chỉ số PAPI tiếp tục trong nhóm 1 (nhóm cao) của cả nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch về tiếp tục nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2024 của thành phố Hà Nội.

Theo đó, Thành phố sẽ tiếp tục duy trì các chỉ số, chỉ số thành phần đạt kết quả cao; cải thiện, nâng cao các chỉ số, chỉ số thành phần chưa có sự cải thiện, đạt điểm thấp. Đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tạo chuyển biến đồng bộ, thực chất trên các tiêu chí, tiêu chí thành phần của chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI.

Thành phố phấn đấu Chỉ số PAR INDEX năm 2024 tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đứng đầu cả nước. Chỉ số SIPAS tiếp tục có sự cải thiện cả về tỷ lệ hài lòng chung và thứ bậc so với năm 2023; phấn đấu Chỉ số SIPAS đạt từ 85% mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ số PAPI tiếp tục trong nhóm 1 (nhóm cao) của cả nước.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND Thành phố đã ban hành phụ lục kèm theo các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024.

ha-noi-bo-phan-mot-cua-nghiem-tuc-phuc-vu-nhan-dan-thoi-dich-virus-corona-1
Người dân thực hiện dịch vụ hành chính công.

Đồng thời giao người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải xác định rõ công tác cải cách hành chính là trách nhiệm của người đứng đầu, và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố trong thực hiện các giải pháp để nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI.

Giải trình và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công theo kế hoạch nếu không đạt chỉ tiêu đề ra, làm giảm điểm số các nội dung, tiêu chí trong các chỉ số.

Trước đó, ngày 2/4/2024, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) công bố kết quả Chỉ số PAPI năm 2023. Theo đó, thành phố Hà Nội đạt 43.9603 điểm (tăng 0.0603 điểm so với năm 2022); xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố, đứng thứ nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp tục giữ vị trí nhóm 1 (nhóm cao – nhóm 16 tỉnh, thành phố có điểm số cao nhất).

Ngày 17/4/2024, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo kết quả này, Chỉ số cải cách hành chính – PAR INDEX của Hà Nội đạt 91,43 điểm (tăng 1.85 điểm so với năm 2022); giữ vững vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố (năm 2022 xếp thứ 3/63); đứng thứ 2 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ số Hài lòng – SIPAS của thành phố Hà Nội đạt 83.57% (tăng 3.41%); xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố, tăng 9 bậc so với năm 2022 (năm 2022 xếp thứ 30/63); đứng thứ 2 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, hoàn thành chỉ tiêu đề ra năm 2023.

Trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội đã ban hành 76 văn bản liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, chuyển đổi số của thành phố; Thành phố đã chủ động ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC khi thực hiện trong các lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Thuế.

Năm 2024, Thành phố đặt ra nhiệm vụ quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Theo đó, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC; nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đẩy mạnh xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; Huy động nguồn lực cho cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06; Đẩy mạnh truyền thông tạo đồng thuận xã hội…

Hồng Ngọc