Hà Nội phấn đấu giải quyết dứt điểm thiếu đất ở, đất sản xuất vùng dân tộc thiểu số

Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số và miền núi tăng 20%/năm; cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Kế hoạch, Thành phố phấn đấu đến năm 2025, mức thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số và miền núi tăng 20%/năm; cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào.

Hà Nội phấn đấu giải quyết dứt điểm thiếu đất ở, đất sản xuất vùng dân tộc thiểu số
Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh minh họa).

Đến nay 2025, 100% hộ nghèo và các đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi theo quy định được đáp ứng nhu cầu vay vốn để nâng cao chất lượng cuộc sống, tổ chức sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Tỷ lệ thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa” hằng năm đạt trên 65%. Tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” hằng năm đạt 86 – 88%. Phấn đấu có 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Mục tiêu đến năm 2030, mức sống và thu nhập của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngang bằng với nhân dân các xã vùng ngoại thành Hà Nội; cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố; giữ vững tỷ lệ 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 60% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Về tầm nhìn đến năm 2045, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố đạt từ 2/3 trở lên so với bình quân chung thu nhập của người dân thành phố Hà Nội. Phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo; người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bảo đảm cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và đời sống của người dân.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, kế hoạch xác định 7 nhiệm vụ đột phá, 9 nhiệm vụ chủ yếu và 4 nhóm giải pháp. Trong đó, quán triệt nghiêm túc và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền và nhân dân trong thực hiện công tác dân tộc; hiểu rõ vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như các chính sách dân tộc nhất quán của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở đó nhận thức đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và chủ động thực hiện hiệu quả Chiến lược công tác dân tộc trong tình hình mới…

Cùng với đó, xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp ưu tiên nguồn lực để thực hiện các mục tiêu Chiến lược công tác dân tộc đề ra. Trọng tâm trước mắt là bố trí đủ kinh phí để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

P.Ngân