Hà Nội: Phấn đấu phủ kín quy hoạch phân khu đô thị

Mục tiêu tổng quát của Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội là phát triển Thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại…

Chiều 22/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã quán triệt nội dung Chương trình 05-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” tại Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII).

Chương trình số 05-CTr/TU xác định, đẩy mạnh công tác quy hoạch, tạo tiền đề cho các công tác quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên; chú trọng tạo lập, gìn giữ và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu, tạo lập môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại.

Làm rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nêu rõ, đối với công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, một trong những mục tiêu là hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm tính khả thi, tính đồng bộ và bảo đảm quy hoạch đi trước một bước, làm cơ sở, định hướng cho các công tác quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch…

Hà Nội: Phấn đấu phủ kín quy hoạch phân khu đô thị
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chu Ngọc Anh quán triệt Chương trình 05-CTr/TU.

Quán triệt về nội dung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết Chương trình có 13 chỉ tiêu. Đáng chú ý, về quy hoạch, quản lý quy hoạch, Thành phố phấn đấu đạt 100% đối với: Tỷ lệ diện tích phủ kín các quy hoạch phân khu đô thị; tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng vùng huyện và tỷ lệ hoàn thành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã.

Đối với các chỉ tiêu về quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, Hà Nội phấn đấu đạt 100% đối với: Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường và tỷ lệ cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải. Ngoài ra, Thành phố đặt chỉ tiêu đạt 50-55% đối với tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý và phấn đấu diện tích cây xanh bình quân đầu người khu vực đô thị năm 2025 là 7,8-8,1 m2/người.

Về phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu, Thành phố xác định các chỉ tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các tuyến đê tương ứng với mực nước lũ thiết kế trên các sông: Hồng, Đà, Đuống, Đáy. Thành phố cũng đặt chỉ tiêu bảo đảm thoát nước khu vực nội thành nhanh về các nguồn tiêu; triển khai chống úng thắng lợi cho khu vực ngoại thành khi có mưa dưới 300mm/3 ngày vào giữa vụ; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi ở mức thiết kế.

Thành phố cũng quyết tâm kiềm chế số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, trong đó, số vụ gây thiệt hại nghiêm trọng không quá 3% tổng số vụ.

Chương trình số 05-CTr/TU có 4 nhóm nhiệm vụ, 21 nhóm giải pháp trọng tâm giai đoạn 2021-2025 đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; 14 nhóm nhiệm vụ, 5 nhóm giải pháp đối với công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và 7 nhóm nhiệm vụ, 15 nhóm giải pháp đối với công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong đó, về công tác quy hoạch, Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện việc lập, hoàn chỉnh đồng bộ các loại quy hoạch như: Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch xây dựng còn thiếu; chú trọng, bảo đảm đồng bộ hóa quy hoạch xây dựng, đô thị với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch mạng lưới, ngành lĩnh vực có liên quan. Thành phố cũng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu hợp nhất về quản lý quy hoạch – kiến trúc – xây dựng – phát triển đô thị trên toàn địa bàn thành phố…

Thành phố sẽ đẩy mạnh công tác công bố, thông tin quy hoạch; triển lãm, công bố quy hoạch; xây dựng phần mềm hệ thống thông tin quy hoạch tra cứu miễn phí.

Về quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, Hà Nội sẽ rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tổng kết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố; tập trung thực hiện, đề xuất, kiến nghị với Thành phố bổ sung các quy định cho phù hợp với thực tiễn, khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai tiết kiệm, hiệu quả. Đáng chú ý, Thành phố phấn đấu hoàn thành phê duyệt danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực đất đai; xử lý nghiêm, cương quyết, dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai…

Đối với phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu, Thành phố sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, cảnh báo; nghiên cứu, bổ sung, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chỉ đạo, điều hành, quan trắc, dự báo, cảnh báo…

Ngoài ra, còn có 64 danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án để triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình số 05-CTr/TU. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu, các cấp, ngành theo phân công khẩn trương cụ thể hóa chương trình thành các đề án, chuyên đề, dự án cụ thể để bắt tay ngay vào thực hiện, sớm đem lại kết quả.

P.Ngân/laodongthudo.vn