Hà Nội quán triệt một số Nghị quyết, Quy định quan trọng của Trung ương

Ngày 13/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt một số Nghị quyết, Quy định quan trọng của Trung ương.

Các nội dung được quán triệt gồm: Kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII; Quy định số 144-QĐ/TƯ, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 34-NQ/TƯ, ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 22-NQ/TU của Thành ủy ngày 1/11/2023 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hà Nội quán triệt một số Nghị quyết, Quy định quan trọng của Trung ương
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Lý luận, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Văn Báu đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII; Quy định số 144-QĐ/TƯ, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Quy định số 144-QĐ/TƯ đã thể hiện tư duy đổi mới, bám sát tình hình, thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng đề ra trong giai đoạn mới, đồng thời là căn cứ quan trọng để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng…

Quy định số 144-QĐ/TƯ gồm 6 điều, 21 điểm, nêu cụ thể các yêu cầu, tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên. Tại Quy định này, Bộ Chính trị đã quy định rất cụ thể về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay, gồm: (1) Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; (2) Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; (3) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; (4) Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; (5) Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời…

Đây là 5 chuẩn mực quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, từ cán bộ cấp chiến lược, cấp cao đến cán bộ cấp cơ sở thực hiện nghiêm túc; đồng thời là căn cứ để đánh giá phẩm chất, nhân cách, thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên; là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người có giữ các chức vụ tự soi, tự sửa, tự rèn mình; là cơ sở để Đảng rèn luyện, lựa chọn, bổ sung những đảng viên có đức, có tài, đủ tâm, đủ tầm thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong bối cảnh, tình hình hiện nay.

Quy định số 144-QĐ/TƯ cũng đã cụ thể hóa những yêu cầu, tiêu chí đối với các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm tính “Nêu gương” qua các tiêu chí: Trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu; không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Quy định cũng đề cao lòng tự trọng, danh dự, giữ gìn phẩm giá, không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi.

Đáng chú ý, Quy định cũng đã nêu rõ “Thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín”. Như vậy, cùng với Quy định 41-QĐ/TƯ, ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, Quy định số 144-QĐ/TƯ tiếp tục làm rõ hơn về “Văn hóa từ chức” trong Đảng và hệ thống chính trị.

Hà Nội quán triệt một số Nghị quyết, Quy định quan trọng của Trung ương
Quang cảnh Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã nghe Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Ngô Lê Văn quán triệt Nghị quyết số 34-NQ/TƯ của Bộ Chính trị ngày 9/1/2023 về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TU của Thành ủy ngày 1/11/2023 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hoàng Phúc