Hà Nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ dám nghĩ, dám làm

Ngày 31/5/2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”.

Nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TU, với 4 quan điểm chỉ đạo, 4 mục tiêu cụ thể, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Thành phố có tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; tư duy, khát vọng đổi mới; năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. (Ảnh: Nguyễn Thành)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Theo Nghị quyết số 04-NQ/TU, đội ngũ cán bộ phải có cơ cấu, số lượng hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, ứng phó với tình huống khó khăn, phức tạp phát sinh và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đối ngoại của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ diện ban thường vụ các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 100% cán bộ cấp sở, ngành, đảng bộ trực thuộc quản lý có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Thành ủy Hà Nội sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và các quy chế, quy định của Thành ủy về công tác cán bộ; hoàn thiện đồng bộ, thống nhất các quy chế, quy định về công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ.

Thành ủy Hà Nội sẽ đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ và nâng cao năng lực cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, Thành ủy Hà Nội xác định quan điểm thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố, trực tiếp là của cấp ủy các cấp, trước hết là của người đứng đầu; cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ là nòng cốt.

Hà Nội sẽ tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực, sở trường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô; nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Hoàng Phúc / laodongthudo.vn