Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về tăng cường thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi dự thảo các chính sách đề xuất xây dựng Luật đến các tổ chức và nhân dân để tạo sự thống nhất trong nhận thức, hiểu đúng và tạo sự đồng thuận của các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài nước về việc xây dựng chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Từ đó nhằm hoàn thiện Luật Thủ đô, góp phần thúc đẩy hiện thực hoá các mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô theo Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, phát huy vai trò chủ động của chính quyền thành phố Hà Nội, sự huy động của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp tích cực của các cơ quan Trung ương, địa phương trong nước, doanh nghiệp, nhân dân và toàn xã hội trong xây dựng, hoàn thiện các chính sách đề xuất để hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội ban hành. Đồng thời, động viên, khuyến khích nhân dân, tạo sự tích cực tham gia của toàn xã hội vào công tác xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát việc thi hành pháp luật về Thủ đô nói chung và Luật Thủ đô (sửa đổi) nói riêng.

Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)
Thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức một loại các hội thảo tham vấn chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Kế hoạch cũng hướng tới phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí của Trung ương và Thành phố; trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị Thành phố trong thực hiện truyền thông theo từng chính sách đề xuất xây dựng Luật theo lĩnh vực và quá trình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

UBND Thành phố yêu cầu tập trung tuyên truyền sự cần thiết, quan điểm, định hướng, mục đích, ý nghĩa của Luật; các chính sách được đề xuất; sức lan toả, tác động xã hội của Luật và các chính sách đề xuất tới xã hội, hệ thống chính trị Trung ương và địa phương cả nước, các cơ quan, ban, ngành thành phố Hà Nội, nhân dân Thủ đô, vùng Thủ đô và cả nước.

Tuyên truyền các sự kiện chính trị, pháp lý, các hoạt động tiêu biểu của Trung ương, Thành phố, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng Luật; các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm pháp luật về các chính sách đề xuất xây dựng Luật; các nội dung khác có liên quan.

Cao điểm tuyên truyền Kế hoạch sẽ trong năm 2023 và năm 2024 (trước, trong và sau thời điểm Quốc hội thông qua dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng triển khai kế hoạch tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kế hoạch cũng nêu rõ, Sở Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố phối hợp với các cơ quan báo, đài Trung ương và các cơ quan báo chí của Hà Nội như báo Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, Lao động Thủ đô… tăng cường truyền thông dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi có tác động lớn đến xã hội trên địa bàn Thành phố và tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp.

H.L