HĐND quận Thanh Xuân thông qua 3 Nghị quyết về đầu tư công

Ngày 21/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Thanh Xuân khóa VI đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và thông qua 3 Nghị quyết quan trọng về đầu tư công trên địa bàn quận.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, trong 4 tháng đầu năm, quận Thanh Xuân đã thể hiện quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023 và đạt những kết quả nổi bật.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng (ước tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2022), thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt (đạt 31,01% dự toán Thành phố giao).

Căn cứ các quy định của Luật và tình hình thực tiễn của quận, Kỳ họp này, HĐND quận xem xét chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân (UBND) quận, đánh giá mức độ cấp thiết của 52 dự án, việc đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

HĐND quận Thanh Xuân thông qua 3 Nghị quyết về đầu tư công
Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại kỳ họp.

Đồng thời xem xét, cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 của quận, đảm bảo thống nhất các chủ trương đã được HĐND Thành phố phê duyệt tháng 12/2022; các dự án mới được UBND quận trình HĐND quận xem xét, phê duyệt trong kỳ họp này, trong đó có một số dự án chuyển tiếp có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn trung hạn để hoàn thành dự án, hoặc đã hoàn thành dự án nay không có nhu cầu sử dụng hết kế hoạch vốn trung hạn đã được bố trí, có đề xuất giảm kế hoạch trung hạn.

Bên cạnh đó, HĐND quận cũng xem xét cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 quận Thanh Xuân nhằm đảm bảo nhu cầu bố trí vốn của một số nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện phân bổ vốn, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, tăng cường các giải pháp thúc đẩy, giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ thực hiện trong năm 2023, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, khâu đột phá, định hướng phát triển của quận theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết của HĐND quận về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025.

HĐND quận Thanh Xuân thông qua 3 Nghị quyết về đầu tư công
Toàn cảnh kỳ họp.

Trên cơ sở các báo cáo của UBND quận, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND quận, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và thống nhất thông qua các nghị quyết: Về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Thanh Xuân; Về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 của quận Thanh Xuân; về việc cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 quận Thanh Xuân.

Các nghị quyết trên là căn cứ, cơ sở pháp lý để quận Thanh Xuân triển khai thực hiện đầu tư theo quy định, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của quận.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Minh Tiến đề nghị ngay sau Kỳ họp, UBND quận, các phường và các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đảm bảo các nghị quyết của HĐND quận đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Đối với chủ trương đầu tư 52 dự án được phê duyệt cần tập trung thực hiện đảm bảo tính chính xác, đúng quy trình, tiến độ theo quy định pháp luật và nội dung Nghị quyết HĐND quận đã thông qua.

Về triển khai kế hoạc đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 có khối lượng công việc lớn, UBND quận cần tập trung rà soát, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Đồng thời, tiếp tục đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, chú trọng quản lý sau đầu tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát để đẩy mạnh giải ngân, hoàn thành công trình, dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

“Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND quận cần tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và báo cáo HĐND quận theo quy định”, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến nêu rõ.

Phương Thảo
https://laodongthudo.vn/hdnd-quan-thanh-xuan-thong-qua-3-nghi-quyet-ve-dau-tu-cong-154894.html