Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam – Khởi nguồn và động lực phát triển”

Sáng nay (27/2), Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 – 2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển” diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu trung ương tới các đầu cầu trong cả nước.

Chủ tọa của Hội thảo gồm các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển”
Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 – 2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển”. Ảnh Ngọc Tú

Đây là Hội thảo Khoa học cấp quốc gia được 4 cơ quan là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện cho các Bộ, Ban ngành, Quốc hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và 63 tỉnh, thành phố.

Hội thảo còn có sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia đến từ các cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; các cơ quan báo chí, truyền thông.

Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển”
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến từ trụ sở Thành ủy Hà Nội. Ảnh Nguyễn Công

Hội thảo tập trung vào 2 nội dung chính: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam và Văn hóa, con người Việt Nam – Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng các quan điểm, đường lối của Đề cương về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ, các tác giả tham luận có đề xuất, kiến nghị một số cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa hiện nay. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 – 2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển” nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 – 2023), với mục đích khẳng định và phát huy những giá trị cốt lõi của một văn kiện có ý nghĩa lịch sử – Đề cương về văn hóa Việt Nam; nghiên cứu quá trình vận dụng đường lối văn hóa của Đảng vào thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây đựng đất nước; tổng kết những thành tựu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Hoàng Phúc