LĐLĐ huyện Thường Tín: Đổi mới công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động

Thời gian qua, đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thường Tín có nhiều chuyển biến cả về số lượng và chất lượng; phát huy vai trò, vị thế trên các lĩnh vực công tác, đời sống xã hội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; triển khai Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện năm 2022.

LĐLĐ huyện cũng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2022-2026; triển khai cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2022-2026.

LĐLĐ huyện Thường Tín: Đổi mới công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động
LĐLĐ huyện tổ chức biểu dương 115 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đồng thời, xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ huyện chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm hòa bình, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, di sản Việt Nam trong mỗi người phụ nữ và nhân dân góp phần khẳng định chủ quyền Áo dài Việt Nam là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa, là sản phẩm của người Việt, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, nơi sinh sống.

Các cấp Công đoàn huyện đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CNVCLĐ. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu, đề xuất những chính sách cho lao động nữ có lợi hơn so với quy định của pháp luật; tăng cường truyền thông về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản trong CNVCLĐ.

LĐLĐ huyện đã xét chọn 1 gia đình công nhân lao động tiêu biểu, 3 học sinh con CNVCLĐ vượt khó học giỏi đề nghị LĐLĐ Thành phố biểu dương, tặng học bổng; tổ chức biểu dương 115 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có 3.138/4.901 đạt 64% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở.

K.Tiến
https://laodongthudo.vn/ldld-huyen-thuong-tin-doi-moi-cong-tac-van-dong-nu-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-142170.html