LĐLĐ quận Hoàn Kiếm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Phát huy kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, sự lãnh đạo của Quận uỷ Hoàn Kiếm, căn cứ nhiệm vụ chính trị của quận và chương trình công tác cả năm, các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm tiếp tục rà soát nhiệm vụ còn lại, xây dựng nội dung, biện pháp đẩy mạnh các hoạt động công đoàn và phong trào Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả năm 2022.

Trong đó LĐLĐ quận tập trung chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ). Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, các văn bản pháp quy của Nhà nước, các chủ trương phát triển kinh tế – xã hội của quận và các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNLĐ.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền thực hiện tốt và tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát việc thực hiện chính sách đối với NLĐ bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhằm đảm bảo các chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ.

LĐLĐ quận nắm chắc tình hình cơ sở và đoàn viên, CNVCLĐ về đời sống, việc làm, nhất là những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động trong các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, để chỉ đạo và tham gia giải quyết kịp thời những vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, trợ giúp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn kịp thời, góp phần ổn định tình hình chung trên địa bàn.

Cùng với đó LĐLĐ quận chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng quận tổ chức kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện các chế độ chính sách, đời sống việc làm, điều kiện, môi trường làm việc đối với CNVCLĐ.

LĐLĐ quận cũng chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, NLĐ. Trong đó, tiếp tục tổ chức và phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật cho CNVCLĐ, đặc biệt là CNLĐ trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho NLĐ để NLĐ có thể tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cũng như thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, tạo mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đặc biệt LĐLĐ quận sẽ triển khai phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và NLĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và Đất nước. Cụ thể phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, như kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9…Ngoài ra LĐLĐ quận đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn…

T.Vũ
https://laodongthudo.vn/ldld-quan-hoan-kiem-phan-dau-hoan-thanh-cac-muc-tieu-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-143198.html