Nông nghiệp cũng cần có cơ chế, chính sách đặc thù

Luật Thủ đô hiện hành còn thiếu quy định về phát triển nông nghiệp, nông thôn; chưa có nhiều chính sách, quy định mở đường cho việc đổi mới và phát triển các mô hình, tổ chức kinh tế nông thôn, đặc biệt là các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị…

Thiếu quy định về phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) về nội dung: “Quy định của dự thảo Luật về nông nghiệp, nông thôn, nông dân: Các quy định về quy hoạch, thực hiện quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch rừng, sử dụng đất, các ưu đãi, hỗ trợ về thuế, tài chính, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp”.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được kết cấu với 6 chương, 53 điều gồm: Chương I: Quy định chung, gồm 6 Điều; Chương II: Tổ chức Chính quyền Thành phố Hà Nội, gồm 11 Điều; Chương III: Xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô, gồm 17 Điều; Chương IV: Chính sách tài chính – ngân sách và huy động nguồn lực đầu tư phát triển Thủ đô, gồm 5 Điều; Chương V: Vùng Thủ đô, gồm 6 Điều; Chương VI: Điều khoản thi hành, gồm 8 Điều.

Tại cuộc họp, theo các chuyên gia và các cơ quan quản lý, còn không ít vướng mắc mà Hà Nội không thể giải quyết được đối với lĩnh vực nông nghiệp. Nguyên nhân là Luật Thủ đô hiện hành còn thiếu quy định về phát triển nông nghiệp, nông thôn; chưa có nhiều chính sách, quy định mở đường cho việc đổi mới và phát triển các mô hình, tổ chức kinh tế nông thôn, đặc biệt là các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tạ Văn Tường cho rằng, chính sách, pháp luật về đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, xây dựng người nông dân đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới còn nhiều bất cập, đặc biệt là chính sách thu hút, huy động nguồn lực xã hội.

Nông nghiệp cũng cần có cơ chế, chính sách đặc thù
Toàn cảnh cuộc họp.

Bất cập nêu trên khiến mặc dù chương trình xây dựng nông thôn mới ở Thủ đô đã đạt được những kết quả nổi bật nhưng mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã quy mô nhỏ, năng lực tiếp thu tiến bộ kỹ thuật – công nghệ mới còn thấp; công tác quản lý xây dựng, đất đai, vệ sinh môi trường, xử lý nước thải khu vực nông thôn còn hạn chế.

Lĩnh vực đào tạo lao động nông thôn cũng chưa theo kịp yêu cầu của thị trường lao động. Người nông dân chưa thật sự làm chủ được chu trình sản xuất – tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi cung ứng. Tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhưng chưa thực sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao.

Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp cho rằng, Hà Nội phải làm nông nghiệp cao, nông nghiệp sinh thái, bắt đầu từ việc cơ cấu lại các ngành, nghề sản xuất theo hướng phát triển các vùng tập trung quy mô lớn, xanh, ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, tái cơ cấu nông nghiệp là nền tảng then chốt, xây dựng nông thôn mới là căn bản, nông dân là chủ thể của toàn bộ quá trình phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao…

Cần cơ chế, chính sách cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Còn theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cho rằng, Hà Nội phải làm tốt nhất cả nước về kiểm soát an toàn thực phẩm, trước hết là thành lập Ban an toàn thực phẩm tương tự của Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tập trung công tác an toàn thực phẩm từ 3 đầu mối (Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về 1 đầu mối cơ quan trực thuộc UBND thành phố. Cơ quan này có chức năng kiểm tra, giám sát, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Thực hiện kiểm soát về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của các loại thực phẩm đưa về Hà Nội.

Thảo luận tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng, ngay trong dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), cần có cơ chế, chính sách cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; đối với sản phẩm nông nghiệp vào Hà Nội, cơ quan chuyên môn Hà Nội phải kiểm soát chất lượng đầu vào với mục tiêu bảo đảm sức khỏe nhân dân bằng phương pháp quản lý khoa học…

Tại hội thảo “Đề xuất chính sách và đánh giá tác động của chính sách: Xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” do Bộ Tư pháp và UBND thành phố Hà Nội tổ chức mới đây cũng đã chỉ rõ, Luật Thủ đô còn thiếu quy định về phát triển nông nghiệp, nông thôn Thủ đô.

Cơ chế, pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp hiện nay còn là rào cản việc phát triển nông nghiệp công nghê cao, nông nghiệp hữu cơ, tổ chức sản xuất theo mô hình hiện đại, thông minh, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi cung ứng, gây lãng phí trong việc khai thác sử dụng tài nguyên đất.

Bên cạnh đó, còn thiếu nhiều chính sách, pháp luật mở đường cho việc đổi mới và phát triển các mô hình tổ chức kinh tế nông thôn, đặc biệt là các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; chính sách, pháp luật để hỗ trợ, đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, xây dựng người nông dân đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới còn nhiều bất cập, đặc biệt là thiếu các chính sách thu hút, huy động nguồn lực xã hội cho phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại hoá nông thôn…

 

Phương Thảo
https://laodongthudo.vn/nong-nghiep-cung-can-co-co-che-chinh-sach-dac-thu-155197.html