Phúc Thọ hình thành 3 vùng phát triển kinh tế trọng điểm

Trong đề án phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2020-2025, huyện Phúc Thọ đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo 3 vùng phát triển gồm: Vùng đô thị sinh thái; vùng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; vùng nông nghiệp chuyên canh, nông nghiệp công nghệ cao.

Giai đoạn này, huyện tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại làm động lực phát triển kinh tế vùng. Đặc biệt, các chỉ tiêu phấn đấu được Phúc Thọ đặt ra là xây dựng 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tốc độ tăng tổng giá trị các sản phẩm chủ yếu đạt 9%/năm, thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng/người/năm…

Để thực hiện mục tiêu đó, huyện tập trung xây dựng ý thức tự giác, trách nhiệm xã hội của người dân trong sản xuất, chăn nuôi an toàn; tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn; phát triển các mô hình kinh tế theo chuỗi giá trị…

HOÀNG SƠN
https://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/thoi-su/826490/phuc-tho-hinh-thanh-3-vung-phat-trien-kinh-te-trong-diem