Quận Ba Đình triển khai 4 nhóm giải pháp tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

Để tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới, Quận Ba Đình (TP. Hà Nội) vừa đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 4/5/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 8/3/2024 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”, UBND quận Ba Đình vừa ban hành Kế hoạch thực hiện nội dung trên.

ba-dinh2.jpg
Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến trao khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Sáng kiến, sáng tạo năm 2023. (Ảnh tư liệu).

Quận Ba Đình đặt mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ trí thức quận cả về chất lượng, số lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của quận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó tập trung nâng tỷ lệ những người có trình độ thạc sỹ từ 8% đến 10% trong tổng số người có trình độ đại học; khai thác có hiệu quả năng lực, trí tuệ của đội ngũ trí thức.

Tạo cơ hội, điều kiện, động lực cho đội ngũ trí thức phát triển toàn diện, nâng cao năng lực, trình độ, cống hiến cho quận, Thủ đô, đất nước. Quan tâm đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo.

Tầm nhìn đến năm 2024, quận Ba Đình phát triển đội ngũ trí thức lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, đứng trong tốp đầu của Thủ đô. Nhiều công trình khoa học đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (thuộc quận quản lý) duy trì đạt chuẩn quốc gia, một số trường tiếp cận chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của quận.

Kế hoạch của UBND quận Ba Đình đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức; Tăng cường quản lý nhà nước; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài; Tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức.

Trong đó, quận Ba Đình đổi mới tư duy, nâng cao, thống nhất nhận thức trong các cấp chính quyền, nhất là của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của quận và Thủ đô. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường đồng thuận của đội ngũ trí thức đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng đề cao vinh dự, đạo đức, tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển, trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quận.

Quận Ba Đình xác định ngành, lĩnh vực trọng điểm để phát huy tốt nhất năng lực, sự cống hiến, tâm huyết của đội ngũ trí thức. Động viên trí thức phát huy quyền làm chủ, tham gia đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực của quận. Kịp thời lắng nghe, giải quyết tâm tư, nguyện vọng hợp pháp chính đáng, tôn trọng ý kiến của đội ngũ trí thức trên địa bàn.

Đề cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thuộc quận có nhiều trí thức, đảng viên trí thức, nhất là tri thức làm lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Thành phố; trách nhiệm nêu gương gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận. Chủ động, nắm bắt, ưu tiên tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc vào làm việc tại quận. Chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đi học đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, tiêu chí chọn cử rõ ràng và được công khai, minh bạch. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng xác định rõ mục tiêu, động cơ học tập; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác học tập. Theo dõi, đánh giá về hiệu quả sử dụng, trưởng thành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau khi đào tạo, bồi dưỡng.

ba-dinh3e.jpg
Quận Ba Đình xây dựng cơ chế chính sách thực hiện có hiệu quả đào tạo tài năng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức và phát triển nhân tài cho đất nước. (Ảnh minh họa).

Quận Ba Đình khuyến khích các trường học, bệnh viện thuộc quận liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo dục, nghiên cứu khoa học tiên tiến trong nước và quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực hoạt động. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn xã hội hóa để phát triển giáo dục và đào tạo; thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng cơ chế chính sách thực hiện có hiệu quả đào tạo tài năng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức và phát triển nhân tài cho đất nước; khuyến khích trí thức thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tiễn.

Ngoài ra, quận Ba Đình sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nhất là các nhà khoa học giỏi, chuyên gia đầu ngành, văn nghệ sỹ, nhân tài, tri thức trẻ sinh sống và làm việc trên địa bàn quận nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tin tưởng, ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận thức sâu sắc về sứ mệnh của trí thức đối với quận, Thủ đô, đất nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, chủ động tham gia nghiên cứu nâng cao năng lực, trình độ.

Hỗ trợ, tạo điều kiện và khuyến khích đội ngũ trí thức thực hiện một số dịch vụ công, giám sát hoạt động nghề nghiệp, kiểm định và công bố chất lượng một số dịch vụ công. Tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với việc hoạch định, xây dựng và triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, công trình, dự án quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô nói chung và quận Ba Đình nói riêng./.

Quỳnh Chi

Quận Ba Đình triển khai 4 nhóm giải pháp tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức (nguoihanoi.vn)