Quận Bắc Từ Liêm: Nhiều giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy qua phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Nhiều năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại quận Bắc Từ Liêm đã thực sự có sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ và mang lại những hiệu quả thiết thực trong đời sống nhân dân, nhằm xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng văn minh, hiện đại.

Được khởi xướng và phát động từ năm 2000, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Thấm nhuần các quan điểm chỉ đạo của Đảng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại quận Bắc Từ Liêm đã thực sự có sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ và mang đến những hiệu quả thiết thực tới đời sống nhân dân. Nhiều giá trị văn hóa tốt đẹp đã được bảo tồn và phát huy; công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã đi vào nề nếp; việc cưới, việc tang tiếp tục có những chuyển biến tích cực.
Trong những năm qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Việc tổ chức đám cưới theo nếp sống mới đảm bảo tiết kiệm, trang trọng, vui tươi; thực hiện đúng quy định về đăng ký, cấp giấy kết hôn tại trụ sở UBND. Đặc biệt, tổ chức cưới không còn tình trạng ăn uống linh đình, không hút thuốc lá, hạn chế rượu, bia, trang trọng, tiết kiệm. Cùng với đó, hầu hết các đám tang trên địa bàn cũng được tổ chức gọn nhẹ, không còn những hủ tục lạc hậu, tỷ lệ hỏa táng ngày càng tăng. Năm 2020, tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn quận đạt 86,7%. Các lễ hội truyền thống cũng đảm bảo các phần lễ, phần hội theo quy định phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc. Có thể nói, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội đã góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, loại bỏ những hủ tục, xây dựng nếp sống mới trong đời sống người dân.
Song song với đó, nhiều mô hình sáng tạo trong thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội được triển khai đồng bộ,từng bước xây dựng hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng tiến tới xây dựng quận Bắc Từ Liêm văn minh, hiện đại. Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử đã dần đi vào cuộc sống và là chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn quận.

 

Hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử quận Bắc Từ Liêm.

Nhiều năm qua quận Bắc Từ Liêm là địa phương luôn đi đầu trong triển khai thực hiện phong trào cũng như thực hiện hiệu quả các mô hình văn hóa. Kết quả bình xét các mô hình văn hóa hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đến nay, toàn quận có tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88,9%; Tổ dân phố văn hóa đạt 96,1%. Số hộ thực hiện quy ước việc cưới 97,3%, Tỷ lệ hỏa táng đạt 87,8%. Nhiều năm liên tiếp quận được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua; Tặng bằng khen về thực hiện tốt phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và triển khai thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử.

Từ khi điều chỉnh địa giới hành chính đến nay Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn quan tâm đến việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở còn thiếu tại các phường để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của nhân dân các tổ dân phố; Hệ thống các thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở đang ngày càng được hoàn thiện về quy mô và nâng cao về chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tính đến nay, toàn quận có: 01 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Quận; 10 Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường; 131 nhà văn hóa cấp tổ dân phố; 71 điểm vui chơi. Hàng năm, quận đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra, rà soát các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn nhằm đánh giá thực trạng hoạt động và kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng để đảm bảo đúng công năng theo quy định, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân. Từ các hoạt động của phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy, đồng thời đã ghi nhận được nhiều tấm gương điển hình trong xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.

Liên hoan Gia đình văn hoá tiêu biểu quận Bắc Từ Liêm.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại quận Bắc Từ Liêm đã thực sự đi vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn mang tính nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh phong phú; Đây cũng là tiền đề để quận Bắc Từ Liêm phấn đấu trở thành Quận đạt chuẩn văn minh đô thị.
Để tiếp tục thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn trong thời gian tới, quận Bắc Từ Liêm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với phong trào, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; xác định xây dựng đời sống văn hóa là việc làm của toàn dân, là nhiệm vụ toàn diện và lâu dài, phải huy động được sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ đàn hát dân ca và bảo tồn văn hóa dân tộc… Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân ở khu dân cư thực hiện nội dung quy ước, hương ước của cộng đồng; các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực xây dựng đình văn hóa ấm no hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình.

Minh Tuấn / nguoihanoi.com.vn