Quận Đống Đa tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề về trách nhiệm nêu gương

Sáng 25/4, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Quận ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân quận và trực tuyến tới điểm cầu 21 phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) quán triệt nội dung: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương. Trong đó có nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; ý nghĩa, sự cần thiết và tầm quan trọng của việc nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay…

Quận Đống Đa tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề về trách nhiệm nêu gương
Đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp tại Hội trường

Đại biểu cũng nghe Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường quán triệt nội dung: Đảng bộ quận Đống Đa với trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII.

Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định rõ quan điểm đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Nghị quyết xác định 3 khâu đột phá làm hạt nhân, động lực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận nhiệm kỳ 2020-2025. Quận ủy cũng đã cụ thể hóa các quy định, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên quận Đống Đa trong giai đoạn hiện nay…

Ngay sau hội nghị, các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc quận cụ thể hóa Chuyên đề 2023 thành chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Các cấp ủy Đảng trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội quận lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập và triển khai chuyên đề phù hợp ở cơ quan, tổ chức, đơn vị bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, định kỳ hằng quý gửi báo cáo về Quận ủy để tổng hợp. Đồng thời, tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 xong trước ngày 30/5/2023; tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ để vận dụng nội dung chuyên đề nhằm khắc phục những hạn chế của cơ quan, đơn vị…

T.Vũ