Tạo đột phá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Năm 2022, quận Hà Đông tiếp tục có kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý, giai đoạn 2022-2025. Công tác này được tin tưởng sẽ tạo đột phá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Việc luân chuyển cán bộ sẽ tạo động lực cho cán bộ phát huy năng lực, chuyên môn trong quản lý. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận “một cửa” tại UBND quận Hà Đông giải quyết công việc chuyên môn.

Sau khi có quy định của Trung ương và thành phố Hà Nội về: “Một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ”, “Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và các tổ chức hội khác”, Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Hà Đông Nguyễn Tiến Quyết cho biết, Quận ủy Hà Đông đặt ra yêu cầu việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ phải được thực hiện theo quy trình 4 bước, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của Trung ương, thành phố, tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, sở trường, hiệu quả công tác.

Theo đó, năm 2022, Quận ủy Hà Đông tiến hành rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng đội ngũ cán bộ và tình hình cơ quan, đơn vị gắn với bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Quận sẽ thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cấp trưởng đã giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp (8 năm trở lên); bố trí, sắp xếp đối với chức danh phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND quận để bảo đảm bình quân mỗi phòng chuyên môn có 2 chức danh cấp phó theo quy định.

“Năm 2022-2023, trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng đội ngũ cán bộ, Quận ủy Hà Đông sẽ tiếp tục thực hiện việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với các đồng chí cấp trưởng đã giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, đồng thời thực hiện đối với các đồng chí cấp phó đã giữ chức vụ 5 năm trở lên. Giai đoạn 2024-2025, Quận ủy sẽ tiếp tục thực hiện việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với các vị trí theo quy định, gắn với phương án tổng thể về chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự của HĐND, UBND quận nhiệm kỳ 2026-2031”, đồng chí Nguyễn Tiến Quyết thông tin.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông Lại Hà Phương bày tỏ đồng tình cao với kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông quản lý, giai đoạn 2022-2025. “Tôi nhận thấy trong kế hoạch có luân chuyển ngang, luân chuyển dọc vị trí. Luân chuyển, điều động cán bộ từ các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc quận về phường và ngược lại; giữa các phường; giữa các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập. Quận ủy cũng sẽ luân chuyển cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có năng lực, triển vọng phát triển, chưa kinh qua lãnh đạo, quản lý ở cơ sở hiện đang công tác tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc quận về các phường; luân chuyển cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có năng lực, triển vọng phát triển giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các phường thuộc quận; giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị ngang cấp trong hệ thống chính trị, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội”, đồng chí Lại Hà Phương chia sẻ.

Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân khẳng định, trong quá trình điều động, luân chuyển cán bộ, Quận ủy xác định cán bộ luân chuyển phải có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín, năng lực và triển vọng phát triển; còn thời gian công tác ít nhất 2 nhiệm kỳ tính từ thời điểm đi luân chuyển. “Ngoài ra, Quận ủy Hà Đông cũng đẩy mạnh việc bố trí, sắp xếp bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường không là người địa phương, đến năm 2025, bố trí, sắp xếp từ 50% trở lên không phải là người địa phương”, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh.

Tuấn Việt

https://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/co-so/826795/tao-dot-pha-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-bo