Thị ủy Sơn Tây quán triệt chuẩn mực đạo đức cách mạng tới 350 đảng viên

Ngày 3/6, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây tổ chức quán triệt và triển khai Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới tới 350 đảng viên.

Tại buổi sinh hoạt chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sơn Tây Nguyễn Quang Hán nêu rõ: Chuẩn mực đạo đức cách mạng là khuôn mẫu, mực thước, làm cơ sở để xem xét, đánh giá và điều chỉnh hành vi ứng xử của cán bộ, đảng viên trong các mối quan hệ với mục tiêu hướng tới giá trị chân – thiện – mỹ và phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Thị ủy Sơn Tây quán triệt chuẩn mực đạo đức cách mạng tới 350 đảng viên
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sơn Tây Nguyễn Quang Hán phát biểu tại buổi sinh hoạt chính trị.

Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngay sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, nhằm phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay. Đồng thời, để phòng, chống sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị; hướng tới Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Từ đầu năm đến nay, nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng trong đảng viên, Thị ủy Sơn Tây đã và đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thị xã Sơn Tây trong tình hình mới; dự và chỉ đạo 16 buổi sinh hoạt tại chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc; khen thưởng 33 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương; mở 29 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể cho 7.415 học viên trên địa bàn thị xã; tổ chức giám sát 8 tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy…

Thị ủy Sơn Tây quán triệt chuẩn mực đạo đức cách mạng tới 350 đảng viên
Đảng viên dự buổi sinh hoạt chính trị về Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị.

Theo đồng chí Nguyễn Quang Hán, chuẩn mực đạo đức cách mạng cũng là cơ sở quan trọng để cán bộ, đảng viên thị xã Sơn Tây tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, đánh giá trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời làm cơ sở cho mỗi cán bộ, đảng viên của thị xã “tự soi, tự sửa”, tu dưỡng, rèn luyện bản thân.

Vì vậy, đồng chí đề nghị, thời gian tới, để thực hiện hiệu quả chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo Quy định 144-QĐ/TW, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập trong cấp ủy, tổ chức Đảng, gắn việc học tập, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Qua đó, các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên kịp thời sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm và ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm kỷ luật, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, các cấp ủy Đảng trên địa bàn thị xã cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội… Đồng chí Nguyễn Quang Hán cũng yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tổ chức quán triệt ngay nội dung Quy định số 144-QĐ/TW tới các cán bộ, đảng viên tại đơn vị.

Lê Thắm