Thực hiện đa dạng tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong trường học

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 61-HD/BTGTu, hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Thông qua công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền pháp luât, nhằm làm rõ tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhất là người đứng đầu.

Qua đó, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Chuyên đề số 07 và hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và đất nước.

Đồng thời, góp phần nâng cao tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, hình thành thói quen tiết kiệm và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật.

Thực hiện đa dạng tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong trường học
Một buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh của Trường trung học phổ thông Tây Hồ.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, ban đầu về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và pháp luật như khái niệm, bản chất của các hành vi tham nhũng, khái niệm tiết kiệm, lãng phí và các biểu hiện lãng phí; tác hại nghiêm trọng, nguyên nhân, chế tài xử lý đối với các hành vi của tham nhũng, lãng phí.

Phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, liêm chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống phí trên thế giới và trong lịch sử Việt Nam; các giải pháp về đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền những nội dung chính trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Những kết quả nổi bật, những mô hình, tấm gương tiêu biểu và các sự kiện, vấn đề chính trị, pháp lý, kinh tế, văn hóa, xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ pháp luật.

Đồng thời, phổ biến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng, trong đó nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh trong trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Theo hướng dẫn, cần thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền như tuyên truyền miệng, giáo dục chính khóa thông qua môn học Giáo dục công dân; các hình thức tuyên truyền, giáo dục ngoài giờ lên lớp như tổ chức “Ngày pháp luật”, tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phiên tòa giả định, Cuộc thi Olympic luật cho người học; tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật giỏi…

Lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phổ biến, giáo dục pháp luật qua các hoạt động như tổ chức ngày hội, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể thao phù hợp nhằm thu hút tham gia của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tham quan, học tập về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khuyến khích người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật tích cực tham gia xây dựng các tiểu phẩm, sáng tác các phóng sự, câu chuyên giải quyết tình huống pháp luật mang ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luât…

 

H.L
https://laodongthudo.vn/thuc-hien-da-dang-tuyen-truyen-phong-chong-tham-nhung-thuc-hanh-tiet-kiem-trong-truong-hoc-141838.html