Tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ, công chức gắn với thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Ngày 20-7, Quận ủy Nam Từ Liêm sơ kết 1 năm về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Quang cảnh hội nghị.

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Nam Từ Liêm bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định sau thời gian 1 năm thực hiện. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại UBND các phường bảo đảm đúng quy định, phù hợp với vị trí việc làm, năng lực, trình độ chuyên môn. Tăng cường số lượng đại biểu HĐND chuyên trách nhằm giúp HĐND quận thực hiện tốt chức năng giám sát; đề cao trách nhiệm trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể trong tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, ủy quyền, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và bảo đảm tính minh bạch trong quản lý chính quyền; vận hành mô hình chính quyền đô thị cơ bản diễn ra thuận lợi, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Cơ chế giám sát việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội của phường triển khai tốt thông qua nhiều hình thức.

Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt nhấn mạnh, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng bước đầu đã được triển khai rất đồng bộ, kịp thời, đưa quận trở thành một trong những điểm sáng của thành phố về sắp xếp đội ngũ cán bộ. Mô hình thí điểm được vận hành đồng bộ, bộ máy được kiện toàn, tinh gọn đã phát huy được hiệu quả; cơ quan hành chính phường đã quyết định điều hành nhanh các vấn đề, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân…

Thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành chức năng và các phường trên địa bàn quận tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, quy chế làm việc của UBND phường; duy trì lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao trách nhiệm của chủ tịch UBND phường và đội ngũ công chức phường về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường đối với nhân dân. Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy biên chế và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức phường bảo đảm thực hiện nhiệm vụ triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị…

Hiền Phương

https://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/co-so/827122/tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-can-bo-cong-chuc-gan-voi-thi-diem-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi