Ứng Hoà tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa

Chỉ tiêu năm 2021, huyện Ứng Hoà phấn đấu 91% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 91,4% số làng được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”; 80% số tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”.

Năm 2021, Ứng Hoà phấn đấu 91,4% số làng được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”.

Đồng thời, huyện cũng đưa ra chỉ tiêu kiểm tra, bình xét và tham mưu công nhận 02 xã đạt chuẩn văn hóanông thôn mới, giai đoạn 2020-2021; Kiểm tra, bình xét và tham mưu công nhận từ 03 – 06 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2020-2021.

Trong năm 2021, huyện Ứng Hoà tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của phong “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó nhấn mạnh nội dung tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; xây dựng “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Đối với công tác xây dựng “Gia đình văn hoá”, huyện chú trọng và nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đổi mới các nội dung, hình thức hoạt động nhằm đạt mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững; tăng cường nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Huyện đưa thêm các tiêu chí về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào chi tiêu bình xét, công nhận gia đình văn hóa hàng năm. Huyện Ứng Hoà yêu cầu Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã, thị trấn hướng dẫn các thôn, làng, tổ dân phố nâng cao chất lượng việc đăng ký và tổ chức bình xét Gia đình văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định 122/ND-CP của Chính phủ.

Trong công tác xây dựng “Làng văn hóa”, huyện gắn nhiệm vụ xây dựng “Làng văn hoá” với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên cơ sở những chỉ tiêu được quy định tại Nghị định 122/NĐ-CP của Chính phủ. Huyện yêu cầu các xã, thị trấn quan tâm đầu tư các nguồn lực trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế ở các thôn, làng.

Ứng Hoà quan tâm đầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế ở các thôn, làng.

Công tác xây dựng “Tổ dân phố văn hoá” được huyệnđẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới các nội dung hình thức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của ngườidân về việc xây dựng mô hình “Tổ dân phố văn hoá” tiến tới xây dựng Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đối với việc xây dựng Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, huyện sẽ phối hợp với Liên đoàn lao động tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí xây dựng danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đợn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” theo Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức bình xét, đề nghị công nhận xong trước tháng 12/2021.

Đặc biệt, với việc xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, huyện sẽ tăng cường công tác đầu tư xây dựng, quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thôn, làng. Cùng với việc tập trung hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở xã, ban chỉ đạo xã cần tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia góp công sức, vật chất đầu tư xây mới, cải tạo, bổ sung các trang thiết bị cho nhà văn hóa, các dụng cụ thểdục-thể thao; tôn tạo các công trình văn hóa như đình, chùa, cơ sở thờ tự…

Nhằm đạt được những mục tiêu đề ra, trong năm 2021, huyện Ứng Hoà tiếp tục hoàn thiện, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, thực sự là điển hình văn hóa, thúc đẩy sự phát triển của các phong trào văn hóa, tạo môi trường văn hóa lành mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quy trình bình xét, công nhận các danh hiệu đảm bảo đúng quy định.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, huyện sẽ đề xuất với Thành phố có những điều chỉnh về tiêu chí bình xét, công nhận cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội trong từng thời kỳ, từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện tới các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố làm tiền đề cho việc xây dựng và giữ vững các danh hiệu văn hóa trên địa bàn. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn huyện Ứng Hòa giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Quốc Tuấn / nguoihanoi.com.vn