Xây dựng hình ảnh người Ứng Hòa thanh lịch, văn minh, người cán bộ thực sự là công bộc, tận tụy vì dân

Nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng hình ảnh người Ứng Hòa – Hà Nội thanh lịch, văn minh thực sự đẹp trong mắt người dân cả nước; xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan huyện Ứng Hòa thực sự là công bộc, tận tụy vì dân, huyện Ứng Hòa đã tích cực chấn chỉnh công tác triển khai thực hiện 02 Quy tắc ứng xử trên địa bàn huyện.

Từ năm 2017 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện 02 Quy tắc ứng xử tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Ứng Hòa triển khai Tọa đàm quy tắc ứng xử nơi công cộng tới 100% các thôn, tổ dân phố với sự tham gia của đông đảo nhân dân.

Đối với với Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, toàn huyện đã in 100 paner đóng khung treo tại các cơ quan, phòng, ban của huyện và UBND các xã, thị trấn; in màu 1.500 tờ rơi A4 cấp phát cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tại bàn làm việc, nơi dễ quan sát.
Đối với Quy tắc ứng xử nơi công cộng, toàn huyện đã in 280 pano đóng khung treo tại Nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của các thôn, làng, tổ dân phố, nơi công cộng, điểm di tích lịch sử, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện; in phát 16.890.000 tờ rơi; triển khai Tọa đàm quy tắc ứng xử nơi công cộng tới 100% các thôn, tổ dân phố với sự tham gia của đông đảo nhân dân. Tuy nhiên, việc thực hiện 02 quy tắc ứng xử do UBND thành phố Hà Nội ban hành năm 2017 trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại, hạn chế như: việc thực hiện vẫn còn hình thức, chưa thường xuyên, nhiều tấm pano, paner đã bị cũ, rách nát; việc thực hiện đeo thẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở một số cơ quan, trường học thực hiện chưa nghiêm túc…
Trong thời gian tới, để tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng hình ảnh người Ứng Hòa – Hà Nội thanh lịch, văn minh thực sự đẹp trong mắt người dân cả nước; xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan huyện Ứng Hòa thực sự là công bộc, tận tụy vì dân. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt 02 Quy tắc ứng xử do UBND Thành phố ban hành năm 2017, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, chú trọng các biện pháp, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện 02 Quy tắc ứng xử; thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác của UBND thành phố Hà Nội năm 2021 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.
Tiến hành kiểm tra, rà soát, niêm yết công khai 02 Quy tắc ứng xử tại những nơi dễ quan sát, nhiều người qua lại phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị, trường học; kịp thời sửa chữa, khắc phục, thay thế những pano, áp phích, bảng tuyên truyền 02 Quy tắc ứng xử đã rách, cũ, hỏng tại các phòng làm việc, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, cơ sở thờ tự, nhà văn hóa, trường học, nơi họp chợ…
Duy trì việc đưa nội dung đánh giá kết quả thực hiện các Quy tắc ứng xử vào nội dung họp cơ quan, trường học, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi đoàn, họp thôn, tổ dân phố và đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng. Nghiêm túc nhắc nhở, phê bình, chấn chỉnh các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tùy theo trách nhiệm, chức năng và nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc 02 Quy tắc ứng xử ở nơi làm việc, lao động, học tập và cư trú. Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố, Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ PCD COVID-19 huyện, khuyến cáo của ngành y tế.
Huyện Ứng Hòa cũng tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc sửa đổi, bổ sung nội dung quy tắc ứng xử vào hương ước, quy ước của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; bổ sung nội dung 02 Quy tắc ứng xử vào các tiêu chí chấm điểm các danh hiệu văn hóa.
Huyện cũng đẩy mạnh cuộc thi viết gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, chú trọng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt 02 Quy tắc ứng xử. Tổ chức đoàn kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính; kiểm tra việc thực hiện 02 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Đồng thời khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân chấp hành tốt; phê bình, kỷ luật cán bộ, công chức có thái độ, hành vi ứng xử trái với quy tắc, cố tình vi phạm.
Bên cạnh đó, huyện Ứng Hòa cũng tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về việc thực hiện 02 Quy tắc ứng xử, đặc biệt là tuyên truyền các tập thể, cá nhân tích cực tham gia công tác triển khai và thực hiện tốt và các tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc 02 Quy tắc ứng xử do UBND Thành phố ban hành.

Thu Hiền / nguoihanoi.com.vn