Xây dựng mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội vừa đề nghị các Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận triển khai xây dựng và nhân rộng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025.

Đây là hoạt động thực hiện Đề án số 08-ĐA/ĐUK ngày 20/6/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội về việc xây dựng và nhân rộng điến hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Đồng thời, nhằm góp phần để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu tất yếu của mỗi đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ); giúp cho đoàn viên, CBCCVCLĐ nhận thức sâu sắc, đầy đủ những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo Bác; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ đủ năng lực, phấm chất, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Xây dựng mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Xây dựng mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Sở Tư pháp đề nghị các Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố tại Kế hoạch số 18/KH-CĐVC ngày 07/9/2021 về việc triển khai học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Kế hoạch số 22/KH-CĐVC ngày 02/11/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, CBCCVCLĐ Đề án số 08-ĐA/ĐUK ngày 20/6/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố và vận động 100% đoàn viên, CBCCVCLĐ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, các Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận nghiên cứu, lựa chọn, đăng ký nội dung cụ thể hướng vào việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tham gia cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ tổ chức, phục vụ Nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Lồng ghép việc thực hiện các nội dung làm theo Bác với triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cơ quan, đơn vị và Công đoàn cấp trên tổ chức (phong trào “Lao động giỏi ”, “Lao động sáng tạo”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Người tốt, việc tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực”) gắn với xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đối với đoàn viên, CBCCVCLĐ cần đăng ký mô hình theo hướng khắc phục các hạn chế của bản thân; xây dựng tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo trong công tác; gương mẫu đi đầu, nêu gương trên các lĩnh vực; tác phong, lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính; thường xuyên tự phê bình và phê bình; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực xây dựng tập thể đoàn kết, xây dụng gia đình, cơ quan, đơn vị văn hóa…

Việc đăng ký mô hình của tập thể phải được thảo luận, lấy ý kiến góp ý, thống nhất của đoàn viên và được cấp ủy cùng cấp xác nhận và quản lý, theo dõi. Đối với nội dung đăng ký mô hình của cá nhân phải công khai tại Chi bộ và được Bí thư Chi bộ thẩm định, ký xác nhận.

Hằng năm, Ban Chấp hành Công đoàn Sở sẽ tham mưu với Đảng ủy cơ quan tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tuyên truyền nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

H.L