LĐLĐ huyện Thường Tín: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn vững mạnh

Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng CĐCS vững mạnh là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Công đoàn. Nhận thức được điều đó, từ đầu năm đến nay, LĐLĐ huyện Thường Tín đã tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn vững mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn vững mạnh
Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ huyện Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn vững mạnh.

Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng CĐCS vững mạnh là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Công đoàn. Nhận thức được điều đó, từ đầu năm đến nay, LĐLĐ huyện Thường Tín đã tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn vững mạnh.

Theo đó, LĐLĐ huyện đã xây dựng văn bản triển khai đến 100% CĐCS thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” và tiếp tục thực hiện chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội; Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ huyện đã làm việc với 6 doanh nghiệp để tuyên truyền phát triển đoàn viên thành lập tổ chức Công đoàn, thu kinh phí Công đoàn. 6 tháng đầu năm đã thành lập 3 CĐCS với 75 đoàn viên. Các CĐCS giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp 91 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Trường trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt CĐCS về nghiệp vụ công tác Công đoàn; tập huấn cho đội ngũ cán bộ CĐCS ngoài khu vực nhà nước.

Rà soát, đề nghị LĐLĐ Thành phố, Tổng LĐLĐ Việt Nam xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”cho 26 đồng chí cán bộ Công đoàn.

K.T
https://laodongthudo.vn/ldld-huyen-thuong-tin-tiep-tuc-day-manh-cong-tac-phat-trien-doan-vien-xay-dung-cong-doan-vung-manh-142288.html