Hà Nội ban hành Kế hoạch nghiên cứu, đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Để xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Tổ Công tác Luật Thủ đô của Thành phố sẽ nghiên cứu, điều tra, khảo sát đề xuất cơ chế, chính sách vuột trội xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tại một số tỉnh trong Vùng Thủ đô và một số thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Hà Nội ban hành Kế hoạch nghiên cứu, đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)
Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội góp ý xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). (Ảnh: Phương Ngân)

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) và theo dõi thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi. Phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan Trung ương và các tỉnh trong Vùng Thủ đô tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến hồ sơ xây dựng Dự án Luật.

Tiếp tục theo dõi, đánh giá thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết, kịp thời đề xuất, kiến nghị các nội dung bổ sung hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết Luật Thủ đô thuộc thẩm quyền bảo đảm phù hợp tình hình phát triển của Thủ đô.

Đồng thời, rà soát cơ chế chính sách liên quan đến Thủ đô, trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế, chính sách xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật về Thủ đô. Bảo đảm xác định nội dung công việc, phân công trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); bảo đảm sự phối hợp giữa UBND thành phố Hà Nội với Bộ Tư pháp, các bộ ngành liên quan, UBND các tỉnh trong Vùng Thủ đô trong tổ chức các hoạt động.

Để xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Tổ Công tác Luật Thủ đô của Thành phố sẽ nghiên cứu, điều tra, khảo sát đề xuất cơ chế, chính sách vuột trội xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tại một số tỉnh trong Vùng Thủ đô và môt số thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài, hội thảo phục vụ việc xây dựng cơ chế, chính sách sửa đổi Luật trong năm 2022; đánh giá tác động của chính sách với đề nghị xây dựng Luật; tổ chức các hội thảo lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà quản lý…

Về theo dõi thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 sẽ tập trung vào các nội dung: Tiếp tục theo dõi, đánh giá thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết; tổ chức rà soát các quy định Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành; điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tình hình thi hành Luật Thủ đô; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô…

UBND Thành phố lưu ý, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật.

UBND Thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên, các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, các ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư phối hợp thực hiện các nội dung tại kế hoạch này.

Phương Thảo
https://laodongthudo.vn/ha-noi-ban-hanh-ke-hoach-nghien-cuu-de-xuat-chinh-sach-xay-dung-luat-thu-do-sua-doi-138020.html