Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Sáng 14/6, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ 13, để xem xét, thảo luận một số nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, tính đến thời điểm hiện nay, so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội ước tính có 9/20 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt vào cuối nhiệm kỳ. Tính đến cuối nhiệm kỳ ước tính có 14/20 chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch đề ra.

Có 6/20 chỉ tiêu rất khó khăn để có thể hoàn thành, gồm: Tốc độ tăng trưởng bình quân Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); GRDP bình quân/người; Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý; Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng; Tốc độ tăng năng suất lao động.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các dự thảo Báo cáo, đánh giá kỹ từng lĩnh vực phụ trách, làm rõ nguyên nhân, nhất là đối với những chỉ tiêu còn thấp, phân tích những thuận lợi, khó khăn, nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ.

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất những chủ trương, quyết sách lớn và những giải pháp mang tính đột phá, gắn với những định hướng lớn về phát triển Thủ đô Hà Nội theo Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022, của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Nêu khái quát những vấn đề được xem xét, thảo luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu đề xuất giải pháp, nhất là các giải pháp có tính đột phá cho các “điểm nghẽn” có tính chủ quan trong chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành; đặc biệt cần thảo luận, cho ý kiến kỹ về phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Đặc biệt nhấn mạnh đến Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc của các cấp ủy, địa phương, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến để Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu, ban hành và tổ chức thực hiện.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày (14-15/6). Theo chương trình, hội nghị sẽ họp bàn về 11 nội dung, gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại giữa nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo sơ kết công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023; Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố Hà Nội; Đánh giá tình hình giữa nhiệm kỳ và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cấp Thành phố; Báo cáo sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc của các cấp ủy, địa phương, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/ban-chap-hanh-dang-bo-ha-noi-thao-luan-nhieu-noi-dung-quan-trong-157085.html