Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo, những năm qua, cấp ủy huyện Đan Phượng (Hà Nội) luôn quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên giáo và đội ngũ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, cùng với Thủ đô và cả nước, công tác tuyên giáo của huyện Đan Phượng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phù hợp, linh hoạt với tình hình thực tế. Nhờ vậy, công tác tuyên giáo được nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của thành phố Hà Nội, địa phương, đơn vị và tạo những dấu ấn nổi bật.

Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số được triển khai kịp thời, linh hoạt, phù hợp. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng đã chủ động tham mưu và tăng cường triển khai các chương trình phối hợp, góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải quyết hiệu quả những yêu cầu từ thực tiễn Thủ đô và đất nước đặt ra.

Công tác tuyên truyền được đổi mới góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Thành ủy. Điển hình như công tác tuyên giáo trong giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần triển khai dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và mục tiêu đặt ra.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng phối hợp với Phòng Giáo dục đào tạo huyện kiểm tra công tác giảng dạy lịch sử địa phương

Trong 6 tháng đầu năm, ngành tuyên giáo huyện Đan Phượng tập trung triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Thành phố, huyện và cơ sở; các bài phát biểu chỉ đạo, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… bằng nhiều hình thức phong phú, kết hợp tuyên truyền giữa trực tuyến và trực tiếp với 74 hội nghị học tập, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới 20.645 cán bộ, đảng viên, các đồng chí là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy viên Ban Chấp hành các đoàn thể, hội viên chưa phải là đảng viên, tỉ lệ đảng viên tham gia học tập trung bình đạt 93,35%. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng, toàn huyện có 892 tập thể, 17.650 cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác.

Duy trì có hiệu quả, chất lượng các trang mạng xã hội của huyện với 652 bài viết, video, hình ảnh thu hút 57.376 lượt thích; 5.869 lượt chia sẻ và 5.277 lượt bình luận. Công tác nắm bắt, phản ánh tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh chống thông tin xấu, độc hại, sai trái, thù địch được thực hiện có hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm đã nắm bắt 130 bài báo từ các báo điện tử. Hoạt động văn hóa – văn nghệ diễn ra đúng định hướng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; công tác khoa giáo được triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện; công tác báo chí xuất bản, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được quan tâm chỉ đạo. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác
Công tác Tuyên giáo cần bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở, góp phần xây dựng huyện Đan Phượng phát triển thành quận giai đoạn 2020 – 2025.

Về công tác tuyên giáo trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền cho biết, công tác tuyên giáo cần bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện; trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành và tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng xã thành phường, huyện thành quận…

Phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện Đan Phượng đã, đang và sẽ ngày càng cố gắng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Tiếp tục cùng tập thể Đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những yếu kém, khó khăn; tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; góp phần xây dựng huyện Đan Phượng phát triển thành quận giai đoạn 2020 – 2025…

Minh Phương
https://laodongthudo.vn/ban-tuyen-giao-huyen-uy-dan-phuong-tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-158912.html