Bảng lương mới áp dụng từ 1/7/2024

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương, từ 1/7/2024 sẽ có 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo…Đặc biệt, khi thực hiện cải cách tiền lương, bảng lương mới sẽ đảm bảo chuyển xếp lương cũ sang lương mới không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.