Báo chí Hà Nội đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô

Với vai trò là một kênh thông tin quan trọng đáp ứng yêu cầu của quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô, thời gian qua, báo chí Hà Nội không ngừng đổi mới hình thức tuyên truyền, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của báo chí nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội.

Nói về truyền thống lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí Hà Nội nói riêng, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán nhấn mạnh, phát huy truyền thống báo chí cách mạng, thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, báo chí Hà Nội đã phản ánh đúng đắn, nhanh nhạy, kịp thời và sinh động các mặt đời sống chính trị – kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại của Thủ đô và đất nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin, văn hóa, giải trí của công chúng.
Báo chí Hà Nội đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô
Một cuộc giao ban báo chí hằng tháng do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Đồng thời, báo chí Hà Nội cũng luôn tiên phong trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, báo chí Hà Nội còn chủ động tuyên truyền, phổ biến kịp thời, cập nhật các văn bản chỉ đạo, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Thành phố tới bạn đọc và công chúng báo chí.

Báo chí Hà Nội cũng đã có nhiều tác phẩm phát hiện, nêu gương các điển hình tiến tiến, người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội Thủ đô; nhiều bài viết về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh, phản bác các hành vi sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, báo chí Hà Nội gần đây đã chuyển đổi số mạnh mẽ. Một số cơ quan đã đẩy mạnh phát triển công nghệ, chuyển đổi theo mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng cũng cho biết: Từ đầu năm đến nay, các cơ quan báo chí của Thủ đô đã làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); các chương trình công tác của Đảng bộ Thành phố khóa XVII; mục tiêu chương trình phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô năm 2023, đặc biệt là Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về chủ trương triển khai dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội. Nhiều cơ quan báo chí lập chuyên trang, chuyên mục với nhiều bài viết sâu, thông tin đa chiều, sự vào cuộc quyết liệt trong chỉ đạo, việc thực hiện, triển khai dự án với sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị thành phố Hà Nội với quyết tâm cao.

Các cơ quan báo chí của Hà Nội đã làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); các chương trình công tác của Đảng bộ Thành phố khóa XVII; mục tiêu chương trình phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô năm 2023, đặc biệt là Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về chủ trương triển khai dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội. Nhiều cơ quan báo chí lập chuyên trang, chuyên mục với nhiều bài viết sâu, thông tin đa chiều, sự vào cuộc quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện, triển khai dự án với sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị thành phố Hà Nội với quyết tâm cao.

Hội viên, cán bộ, phóng viên các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo tích cực tham gia các lớp học Nghị quyết của Thành ủy, Ban Tuyên giáo và các lớp tập huấn, bồi dưỡng của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam…

Triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí và văn hoá người làm báo Việt Nam”, 9 Liên Chi hội, Chi hội nhà báo cơ quan báo chí đều đã tổ chức ký cam kết với cán bộ, phóng viên, hội viên, trong đó tuân thủ 12 tiêu chí của phong trào đề ra. Đến nay, 100% các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo cơ quan báo chí Hà Nội đã triển khai và thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

“Thông qua phong trào, xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo Thủ đô văn hóa bước đầu đã tạo được nền nếp, tiếp nối truyền thống văn hóa của báo chí Hà Nội. Không có hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ Hội, 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam”, ông Kiều Thanh Hùng nhấn mạnh.

Trong 6 tháng cuối năm, trọng tâm chính trong hoạt động, công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội là tiếp tục động viên hội viên, các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Hà Nội tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Song song, tiếp tục quán triệt và triển khai Chỉ thị 43/CT-TW ngày 08/04/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị 34/CT-TU của Thành ủy Hà Nội về “tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong tình hình mới”;

Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện tốt Luật Báo chí 2016 (sửa đổi), 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, cam kết thực hiện tốt phong trào và tuân thủ 12 tiêu chí “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam trong giới báo chí Thủ đô.

Cùng với đó, tuyên truyền động viên, cổ vũ nhân dân Thủ đô thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; mở các đợt tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô; phối hợp tổ chức giải báo chí về: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội”; “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh” lần thứ VI năm 2023; tổ chức và chấm giải báo chí Ngô Tất Tố, xét duyệt tác phẩm báo chí chất lượng cao, động viên hội viên Liên Chi hội – Chi hội các cơ quan báo chí tích cực tham gia giải báo chí của Trung ương, bộ, ngành năm 2023.

Hà Phong

https://laodongthudo.vn/bao-chi-ha-noi-dong-hanh-cung-su-phat-trien-cua-thu-do-157293.html