Bảo đảm cho Quy ước phát huy vai trò là công cụ tự quản của cộng đồng dân cư

Trong năm 2021, quận Tây Hồ sẽ tăng cường tuyên truyền pháp luật về xây dựng, thực hiện Quy ước nhằm bảo đảm cho Quy ước phát huy vai trò là công cụ tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần hỗ trợ pháp luật trong điều chỉnh các mối quan hệ nội bộ của cộng đồng trước yêu cầu thực tiễn hiện nay về quản lý xã hội.

Quận Tây Hồ tổ chức thực hiện Quy ước trong cộng đồng dân cư gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ảnh minh hoạ: Internet.

Nhằm nâng cao nhận thức đối với công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước, phát huy vai trò chủ động, tích cực của các tổ chức, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước trên địa bàn quận năm 2021.

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các tổ chức, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý về xây dựng và thực hiện quy ước. Đồng thời yêu cầu việc xây dựng, triển khai thực hiện quy ước đảm bảo phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Trong quý 3, 4 năm 2021, quận Tây Hồ sẽ tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện quy ước; Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng quy ước; Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến trên Cổng Thông tin điện tử Quận, Bản tin nội bộ, hệ thống Đài Truyền thanh phường, hệ thống thông tin cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp về việc xây dựng, duy trì, thực hiện Quy ước trong cộng đồng dân cư; Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức trực quan như: in ấn tờ rơi, tờ gấp, phát hành cẩm nang công tác xây dựng, quản lý quy ước…

Bên cạnh đó, quận Tây Hồ sẽ tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về xây dựng, thực hiện quy ước trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Gắn việc thực hiện Quy ước với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, cùng các phong trào, hoạt động nghiệp vụ khác.

Quận Tây Hồ sẽ tiến hành nghiên cứu xây dựng và thực hiện thí điểm đưa nội dung tiêu chí đánh giá về xây dựng, thực hiện quy ước trong công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá – sức khỏe”, “Tổ dân phố văn hoá – sức khỏe”. Tổ chức rà soát, kiểm tra quy trình xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn quận. Đưa nội dung xây dựng, thực hiện quy ước vào nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” để triển khai thực hiện hàng năm. Tổ chức rà soát, kiểm kê, lựa chọn, đưa tập quán xã hội vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể để bảo tồn và phát huy giá trị. Hướng dẫn các địa phương bổ sung nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào quy ước tổ dân phố. Đồng thời, quận cũng sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, thực hiện quy ước tại các phường trên địa bàn quận.

Song song với đó, quận sẽ tiến hành lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan để công nhận quy ước các Tổ dân phố mới được xây dựng. Tăng cường tuyên truyền pháp luật về xây dựng, thực hiện quy ước. Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn. Kịp thời xử lý các vi phạm trong thực hiện Quy ước, đặc biệt là những Quy ước có dấu hiệu xâm phạm hoặc hạn chế các quyền con người, quyền công dân; bảo đảm cho Quy ước phát huy vai trò là công cụ tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần hỗ trợ pháp luật trong điều chỉnh các mối quan hệ nội bộ của cộng đồng trước yêu cầu thực tiễn hiện nay về quản lý xã hội.

Quận Tây Hồ yêu cầu UBND các phường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước trên địa bàn. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp về việc xây dựng và thực hiện quy ước. Thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi đến các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn về nội dung quy ước thông qua các hình thức như hội nghị của tổ dân phố; niêm yết công khai tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, bảng tin công cộng, đài truyền thanh cơ sở… Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện pháp luật về xây dựng, thực hiện quy ước tại địa phương, đồng thời định kỳ hàng năm đánh giá việc thực hiện quy ước. Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế quy ước hoặc kiến nghị xử lý quy ước vi phạm và định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả công tác quản lý xây dựng và thực hiện quy ước gửi về UBND quận.

Thái Nguyên / nguoihanoi.com.vn