Cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

Tổ chức Công đoàn ngày càng thể hiện vai trò là cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với công nhân, người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và đất nước.

Ngày 8/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp Công đoàn Thủ đô.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố và các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố: Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng, Nguyễn Chính Hữu, Nguyễn Huy Khánh tới dự hội nghị. Tham dự hội nghị có hơn 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cấp Công đoàn Thủ đô và đảng viên Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị
Đồng chí Nguyễn Huy Khánh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu khai mạc hội nghị

Khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Khánh – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhìn nhận, trong từng giai đoạn xây dựng và phát triển, Thủ đô Hà Nội đều được Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu phải xây dựng và phát triển thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế.

Trong đó, tổ chức Công đoàn ngày càng thể hiện vai trò là cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với công nhân, người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và đất nước.

Nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò chiến lược quan trọng của Hà Nội, của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, năm 2021, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết chiến lược, đó là Nghị quyết 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị
Các đại biểu dự hội nghị

“Việc nghiên cứu, học tập, chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô với mục đích tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động về những nội dung và giá trị to lớn, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là việc làm tự giác, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, nhất là của người đứng đầu, gắn với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước”- đồng chí Nguyễn Huy Khánh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã đề nghị các đại biểu tập trung chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình để từ đó áp dụng linh hoạt, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động phong trào, xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô phải xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô và đất nước.

Cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị
Đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt nội dung các Kết luận, Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị tới các đại biểu

Trên tinh thần đó, tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, những nội dung cơ bản về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới cùng với vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô tham gia, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị, sau hội nghị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục nghiên cứu, vận dụng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02, Nghị quyết 15 trong hoạt động Công đoàn; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức sáng tạo về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô học tập và làm theo, làm cho tư tưởng của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phạm Diệp