Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội vừa gửi văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ quan báo, đài của Thành phố tăng cường tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, bảo đảm thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp, nhằm hạn chế tình trạng yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp
Người dân đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Hà Nội

Bên cạnh đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân cư trú trên địa bàn Thành phố về giá trị pháp lý, vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp, bảo đảm việc yêu cầu cấp và sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp đúng quỵ định.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả lồng ghép trong báo cáo công tác tư pháp, công tác phổ biến, giáo dục 6 tháng, hằng năm và gửi về Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng để tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tư pháp theo quy định.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung nêu trên nhằm thực hiện Công văn số 3305/BTP-TTLLTPQG ngày 28/7/2023 của Bộ Tư pháp về triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 9/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

 

H.L
https://laodongthudo.vn/chan-chinh-tinh-trang-lam-dung-yeu-cau-nop-phieu-ly-lich-tu-phap-159511.html