Chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa

Đề cao vai trò gương mẫu của mỗi công dân, gia đình, thôn, làng, xã, trong việc xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; năm 2023, huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa.

Giải pháp trọng tâm là bám sát mục tiêu, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra tại Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025”; và Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tùy theo đặc thù văn hóa, nếp sinh hoạt của người dân, mà các xã, thị trấn trên địa bàn huyện lại có cách xây dựng, thực hiện các tiêu chí khác nhau. Điều này giúp mỗi người dân phát huy tốt vai trò là chủ thể văn hóa ngay từ gia đình, cộng đồng làng, xã.

Chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa
Nhờ sự đồng lòng thực hiện của người dân, huyện Thạch Thất đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng đời sống văn hóa.

Nhờ sự đồng lòng thực hiện của người dân, huyện Thạch Thất đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng đời sống văn hóa, rõ nhất là tỷ lệ gia đình, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa ngày càng tăng.

Nếu như năm 2018, huyện Thạch Thất có 88,2% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, thì đến năm 2023, tỷ lệ này tăng lên 89,8%. Tương tự, tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố văn hóa tăng từ 78,1% vào năm 2018 lên khoảng 88% vào năm 2023. Đáng chú ý, các xã, thị trấn xuất hiện này càng nhiều tập thể, cá nhân có lối sống đẹp, ứng xử văn minh, sẵn sàng vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, thời qua, huyện cũng đã xây dựng các mô hình văn hóa tiêu biểu về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng. Xây dựng, tổ chức các hoạt động đối với các thiết chế văn hóa cơ sở, trọng tâm là nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, dân cư. Phát huy năng lực tự tổ chức đời sống văn hóa ở thôn, tổ dân phố; xây dựng các mô hình câu lạc bộ văn hóa thể thao cơ sở…

Triển khai, nhân rộng các mô hình tuyên truyền thực hiện 2 quy tắc ứng xử. Đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong văn hóa ứng xử của người lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và đảng viên. Đổi mới phương pháp tuyên truyền đối với 2 bộ quy tắc ứng xử. Triển khai sâu rộng bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch; tiếp tục vận động các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn chủ động tham gia, phát huy vai trò của mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực về du lịch.

K.Tiến