Chú trọng tuyên truyền pháp luật qua giải quyết khiếu nại, tiếp dân

Thanh tra Thành phố đã triển khai tuyên truyền pháp luật thông qua nhiều hình thức như phổ biến pháp luật trực tiếp; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật…

Thanh tra thành phố Hà Nội vừa báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), với nhiều kết quả đạt được quan trọng.

Để triển khai thực hiện Luật PBGDPL, lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động cơ quan Thanh tra Thành phố, yêu cầu nghiêm túc thực hiện Luật PBGDPL và các quy định hướng dẫn thi hành. Đồng thời, gắn thực hiện các quy định của Luật PBGDPL với các nhiệm vụ chuyên môn về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Xác định tuyên truyền, PBGDPL, đặc biệt là tuyên truyền PBGDPL về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, hàng năm, Thanh tra Thành phố đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Kế hoạch về công tác thanh tra, Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND Thành phố, Thanh tra thành phố và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện.

Chú trọng tuyên truyền pháp luật qua giải quyết khiếu nại, tiếp dân
Đoàn kiểm tra thực hiện Luật PBGDPL của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố làm việc tại Thanh tra Thành phố.

Trong kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, xây dựng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể như: Hội nghị quán triệt luật, nghị định; hội nghị, tọa đàm nội dung công tác chuyên môn, tuyên truyền trên Cổng giao tiếp điện tử của Thanh tra Thành phố, gửi các văn bản quy phạm pháp luật đến các phòng chuyên môn để nghiên cứu, quán triệt…

Thanh tra Thành phố cũng tham mưu cho UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai các văn bản mới ban hành, các đề án có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành như: Triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016”; Kế hoạch triển khai Luật Tố cáo năm 2018; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đề án “Tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; tham mưu xây dựng và ban hành các quyết định về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc cơ quan, đơn vị của Thành phố…

Thanh tra Thành phố triển khai tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như phổ biến pháp luật trực tiếp, tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu; thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; chủ trì tham mưu cho Thành phố tổ chức thi báo cáo viên tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Thành phố đã tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, phòng, chống tham nhũng và kê khai tài sản thu nhập. Đồng thời, cử báo cáo viên tuyên truyền pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập tại 34 đơn vị (các quận, huyện và một số doanh nghiệp)…

Từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2022, Thanh tra Thành phố đã tiếp 7.074 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 12.517 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, được UBND Thành phố giao xác minh 5.847 vụ. Chánh Thanh tra Thành phố đã chỉ đạo các phòng thanh tra, theo chức năng, địa bàn quản lý tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Thanh tra Thành phố cũng chú trọng mở rộng tuyên truyền tới công dân thông qua việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, nhiều công dân đã nhận thức đầy đủ về quyền, nghĩa vụ của mình, tự giác chấp hành và rút đơn khiếu nại.

Được giao thực hiện 2 Đề án Tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016 và Tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021, Thanh tra Thành phố đã triển khai thực hiện hiệu quả. Trong 3 năm từ 2013 – 2015, qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có 69 vụ rút đơn.

Thực hiện Đề án Tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021, các đơn vị đã tổ chức 387 cuộc tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng cho 254.818 lượt người tham gia…

Hàng năm, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Thanh tra Thành phố đã chỉ đạo Chi hội Luật gia, Chi đoàn Thanh niên, các phòng chuyên môn tăng cường tuyên truyền pháp luật qua các buổi tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền pháp luật, Thanh tra thành phố Hà Nội cũng kiến nghị một số giải pháp, trong đó cần có hình thức khen thưởng, khuyến khích và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp có tính sát thực, cụ thể, đem lại hiệu quả cao trong tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

H.L
https://laodongthudo.vn/chu-trong-tuyen-truyen-phap-luat-qua-giai-quyet-khieu-nai-tiep-dan-146201.html