Chuẩn bị diễn ra hội thi “Cán bộ quản lý và tổ chức lễ hội giỏi” TP Hà Nội, lần thứ I – năm 2023

Với mục đích nâng cao vị trí, vai trò của cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý về di tích, lễ hội; củng cố kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, Sở Văn hoá và Thể thao ban hành kế hoạch tổ chức hội thi “Cán bộ quản lý và tổ chức lễ hội giỏi” thành phố Hà Nội, lần thứ I – năm 2023.

le-hoi-truyen-thong-o-ha-noi-chua-thay.jpg

Chuẩn bị diễn ra hội thi “Cán bộ quản lý và tổ chức lễ hội giỏi” TP Hà Nội, lần thứ I – năm 2023 (ảnh: internet)

Hội thi nhằm thực hiện Kế hoạch số 14/KH-SVH&TT ngày 9-1-2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023; Kế hoạch số 267/KH-BCĐ ngày 7-4-2023 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố.

Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ theo dõi công tác quản lý di tích, lễ hội tại các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn; đại diện Ban quản lý di tích, tiểu ban quản lý di tích tại các di tích – danh thắng trên địa bàn thành phố…

Nội dung hội thi tập trung vào tìm hiểu kiến thức liên quan đến quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về việc quản lý và tổ chức lễ hội, tổ chức thực hiện xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, kỹ năng trong triển khai tổ chức và thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại địa phương gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện quy ước hương ước, quy tắc ứng xử… Kỹ năng ứng xử, xử lý các tình huống trong việc triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại địa phương; Khả năng tuyên truyền, giới thiệu về di tích, lễ hội đặc sắc của địa phương.

Hình thức thi bao gồm: Xây dựng 01 Video clip giới thiệu tổng quan về Di sản văn hóa, di tích và lễ hội của địa phương; Phần thi chào hỏi; Phần thi kiến thức; Phần thi thuyết trình.

Sở Văn hoá và Thể thao đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trước, trong và sau thời gian diễn ra hội thi.

Thông qua việc tổ chức hội thi cũng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ thực thi nhiệm vụ tại địa phương. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức lễ hội, quán triệt sâu sắc trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể các cấp về trách nhiệm đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể… đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở cơ sở.

Đây cũng là dịp tạo cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm triển khai có hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở./.

Hải Đô

https://nguoihanoi.vn/chuan-bi-dien-ra-hoi-thi-can-bo-quan-ly-va-to-chuc-le-hoi-gioi-tp-ha-noi-lan-thu-i-nam-2023-76160.html