Cơ quan, đơn vị, nhân dân trên địa bàn Thủ đô treo cờ Tổ quốc từ ngày 29/4- 24/5

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn Thủ đô treo cờ Tổ quốc từ ngày 29/4 đến hết ngày 24/5/2022.

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 136 năm Ngày Quốc tế Lao động, 68 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam; UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn Thủ đô treo cờ Tổ quốc từ ngày 29/4 đến hết ngày 24/5/2022.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.

P.Ngân
https://laodongthudo.vn/co-quan-don-vi-nhan-dan-tren-dia-ban-thu-do-treo-co-to-quoc-tu-ngay-294-245-139330.html