Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phấn đấu thực hiện tốt công tác thu đoàn phí

Xác định tầm quan trọng của công tác tài chính công đoàn trong việc đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức, thời gian qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã có những biện pháp chỉ đạo sát sao đối với công tác này và đạt những hiệu quả thiết thực. Công tác thu tài chính công đoàn đảm bảo hiệu quả, công tác chi được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định với những nội dung chi thiết thực.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có 92 Công đoàn cơ sở (CĐCS) hoạt động trên khắp địa bàn Hà Nội với tổng số 16.372 công nhân, viên chức, lao động; trong đó số lượng đoàn viên công đoàn là 15.681 người. Toàn ngành có 7 CĐCS là cơ quan hành chính sự nghiệp, 9 doanh nghiệp Nhà nước và 76 CĐCS khu vực ngoài Nhà nước gồm các Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, Công ty t­ư nhân và Hợp tác xã.

Những năm qua, Công đoàn ngành luôn xác định rõ công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hoạt động công đoàn. Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng thực tế năm 2022, công tác thu kinh phí công đoàn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do các doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong sản xuất – kinh doanh làm ảnh hưởng đến việc trích, nộp kinh phí công đoàn về Công đoàn ngành còn chưa đủ, chưa kịp thời theo quy định. Tuy nhiên, Công đoàn ngành bằng nhiều biện pháp tích cực, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các CĐCS phấn đấu để hoàn thành các chi tiêu thu tài chính công đoàn.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phấn đấu thực hiện tốt công tác thu đoàn phí
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho công tác thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, năm 2022, số thu kinh phí công đoàn ở khu vực hành chính sự nghiệp và sản xuất – kinh doanh đã hoàn thành dự toán của Liên đoàn Lao động Thành phố giao. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc nhất định như: Số kinh phí công đoàn ở một số đơn vị chưa được xác định đúng trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; tiến độ trích nộp còn chậm; một số CĐCS không hoàn thành kế hoạch thu và trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn về Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Nguyên nhân chủ yếu là do hầu hết các CĐCS khu vực doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất – kinh doanh, một số đơn vị chưa quyết toán được chi phí sản xuất – kinh doanh, vì vậy chưa chấp hành việc trích nộp kinh phí công đoàn. Kết quả, tổng thu kinh phí công đoàn cả năm của toàn ngành Xây dựng Hà Nội đạt hơn 14 tỉ đồng (đạt 98% dự toán Liên đoàn Lao động Thành phố giao), thu đoàn phí đạt trên 8.5 tỉ đồng (đạt 102% dự toán được giao).

“Ngoài các nguồn thu chủ yếu nêu trên, các CĐCS còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí của chính quyền cùng cấp và các hoạt động xã hội hóa. Đây cũng là nguồn để tăng thu cho ngân sách công đoàn, tạo điều kiện cho các hoạt động công đoàn, chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động có chất lượng hơn”, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội chia sẻ.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phấn đấu thực hiện tốt công tác thu đoàn phí
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khen thưởng các CĐCS làm tốt công tác tài chính công đoàn năm 2022.

Được biết, nhằm đôn đốc việc thu – chi và trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn; đồng thời hướng dẫn các nghiệp vụ tài chính công đoàn, năm qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức kiểm tra 19 CĐCS. Nhìn chung, công tác báo cáo quyết toán đã được Ban chấp hành CĐCS quan tâm hơn, thời gian nộp báo cáo đảm bảo đúng quy định. Tỉ lệ CĐCS có báo cáo quyết toán ngày càng cao, tổ chức chi tiêu ngân sách công đoàn hợp lý, tiết kiệm, bảo đảm đúng chế độ của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tuy vậy, qua các buổi kiểm tra cũng nhìn nhận rõ, việc thực hiện báo cáo tài tài chính tại các CĐCS ngoài Nhà nước còn hạn chế, nhiều đơn vị chưa thực hiện nộp quyết toán đúng quy định làm ảnh hưởng đến công tác quản lý ngân sách công đoàn toàn ngành. Đây chính là những vướng mắc sẽ được các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tập trung tháo gỡ trong các năm tiếp theo.

Trong thời gian tới, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác tài chính năm 2023 của Liên đoàn Lao động Thành phố, trên cơ sở mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023, Công đoàn ngành đặt mục tiêu số thu kinh phí, đoàn phí công đoàn năm 2023 cao hơn năm 2022; phấn đấu đạt từ 80% trở lên số CĐCS khu vực ngoài Nhà nước thực hiện thu, trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn theo quy định; phấn đấu đạt tỷ lệ 100% CĐCS khu vực Nhà nước và trên 70% trở lên số CĐCS khu vực ngoài Nhà nước thực hiện lập báo cáo dự toán, báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách công đoàn nộp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Qua 5 năm triển khai thu kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý thu, phân phối và sử dụng kinh phí công đoàn trong ngành Xây dựng Hà Nội đã triệt để và hiệu quả hơn, việc chiết xuất nhanh, thuận tiện, giúp cho các cấp Công đoàn theo dõi quản lý tình hình đóng kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp kịp thời.
Tuấn Dũng
https://laodongthudo.vn/cong-doan-nganh-xay-dung-ha-noi-phan-dau-thuc-hien-tot-cong-tac-thu-doan-phi-160339.html