Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tích cực tham gia cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá của thành phố Hà Nội, những năm qua, bên cạnh việc triển khai hiệu quả các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội cũng tích cực tham gia công tác cải cách hành chính với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tư duy đổi mới.

Theo Báo cáo sơ kết 5 năm (2017-2022) thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC ngày 03/8/2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV về việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, 5 năm qua, trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã bám sát Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030, Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, luôn xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá của Thành phố.

Từ nhận thức đó, trong những năm qua, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã thường xuyên thông tin, tuyên truyền về kế hoạch cải cách hành chính hằng năm và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện chỉ số Năng lực cạnh tranh, chỉ số Cải cách hành chính, chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công của Thành phố, vận động đội ngũ CBCCVC tích cực tham mưu với lãnh đạo Thành phố rà soát tất cả các thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành để cắt giảm, liên thông các thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng dịch vụ công, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tích cực tham gia cải cách hành chính
100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. (Ảnh minh họa)

CBCCVC các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố đã tích cực phát huy vai trò tham mưu, đề xuất lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng và ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp từ chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế đến hình sự; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn Thành phố.

Các Công đoàn cơ sở tham mưu, phối hợp với chuyên môn tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm liêm chính, trong sạch, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng và các cơ quan tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, thu nhập, nhà ở, chính sách đãi ngộ hợp lý, bảo đảm cuộc sống cho CBCCVC.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh và thu được kết quả tích cực. CBCCVC các sở, ban, ngành đã tăng cường rà soát các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, ban hành mới 614 văn bản; sửa đổi, bổ sung 154 văn bản về phòng, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi tiếp khách, lễ tân, đi công tác nước ngoài; tích cực tham mưu, thực hiện các quy định nhằm kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, đối thoại với tổ chức và nhân dân, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi mặt đời sống của Thành phố;

Tham mưu với Thành ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy chỉ đạo xây dựng 13 chuyên đề về phòng, chống tham nhũng và Đề án 56-ĐA/BCĐ về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn Thành phố”, được đánh giá là điểm sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ của Hà Nội trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Những nỗ lực trên đã góp phần tích cực cho công tác Cải cách hành chính của Thành phố đạt nhiều kết quả. Chỉ số Năng lực cạnh tranh, chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của Thành phố liên tục được cải thiện, được Trung ương, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và việc xây dựng Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh

Phạm Diệp