Cụm thi đua số 7 thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022

Chiều ngày (1/4), Cụm thi đua số 7 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác, ký cam kết giao ước thi đua năm 2022.

Cụm thi đua số 7 thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022

Các thành viên Cụm thi đua số 7 thành phố Hà Nội ký cam kết giao ước thi đua năm 2022

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 Thành phố, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng cho biết, công tác thi đua, khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của toàn xã hội.

Trong những năm qua, từ Trung ương đến Thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo và phát động nhiều phong trào thi đua trên địa bàn, các phong trào đã thu hút đông đảo sự tham gia của các tầng lớp nhân dân đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân Thủ đô đoàn kết thi đua, tích cực lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội, đảm đảo quốc phòng an ninh của Thủ đô và đất nước.

Để triển khai hiệu quả kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2022, Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 Thành phố đề nghị các thành viên trong Cụm tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng thi đua, khen thưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị để công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả.

Đẩy mạnh việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nhằm phát huy tính sáng tạo, khoa học trong việc thực hiện nhiệm vụ để không ngừng nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Tại Hội nghị, đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 7 Thành phố đã nghiên cứu, góp ý và thống nhất thông qua kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 7 thành phố Hà Nội năm 2022; Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động và nguyên tắc bình xét thi đua Cụm thi đua số 7 và ký kết cam kết giao ước thi đua năm 2022.

Năm 2022, Cụm Thi đua số 7 Thành phố cam kết thực hiện tốt các nội dung gồm: Thi đua phát triển kinh tế – xã hội, thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; Thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Thi đua tổ chức triển khai kịp thời và thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố Đỗ Viết Thịnh đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố phát động, đảm bảo thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố và của ngành, địa phương, đơn vị trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua truyền thống của đơn vị; xây dựng và triển khai các phong trào thi đua đặc thù thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị trong năm 2022, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Ngoài ra, các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” năm 2022 theo Kế hoạch số 04/KH-BTC ngày 7/10/2021 của Thành phố, gắn với phong trào “người tốt, việc tốt” nhằm phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến.

N. Hoa
https://laodongthudo.vn/cum-thi-dua-so-7-thanh-pho-ha-noi-ky-giao-uoc-thi-dua-nam-2022-137978.html