Đánh giá toàn diện để tiếp tục có giải pháp về chính sách “tam nông” của thành phố Hà Nội

Từ những vấn đề thực tiễn và yêu cầu phát triển, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, nhóm vấn đề: “Việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn Thành phố” là nội dung chất vấn tại phiên họp tháng 5/2023, để đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện; xác định rõ các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan, từ đó đề ra lộ trình, giải pháp hiệu quả, khả thi trong thời gian tới.

Sáng nay (12/5), Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về “Việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn Thành phố”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự phiên chất vấn.
Hà Nội: Đánh giá đúng tình hình, có giải pháp hiệu quả cho nông nghiệp
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cho biết, đây là phiên chất vấn đầu tiên của Thường trực HĐND Thành phố khóa XVI thực hiện theo Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND và Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nông nghiệp, nông dân, nông thôn (tam nông- PV) có vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và phát triển Thủ đô. Là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc. Đây cũng là một trong những chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng và rất thiết thực.

Những năm qua, Thành phố luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Thành ủy khoá XVII ban hành Chương trình số 04 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”. Trên cơ sở đó, HĐND Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, cân đối, bố trí nguồn lực để thực hiện. UBND Thành phố đã xây dựng kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai.

Hà Nội: Đánh giá đúng tình hình, có giải pháp hiệu quả cho nông nghiệp
Các đại biểu dự phiên chất vấn

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Hà Nội đã có 15/18 huyện, thị xã và 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao năng suất, giá trị, hiệu quả. Hạ tầng kinh tế, xã hội khu vực nông thôn đã được Thành phố quan tâm, tập trung đầu tư. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng được cải thiện, nâng lên.

Tuy nhiên, qua giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố và qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh với đại biểu HĐND Thành phố có thể thấy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế, khó khăn, bất cập, đặc biệt là trong việc triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp.

Cụ thể, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nêu, quy mô sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, thị trường chưa ổn định, khó khăn về giá tiêu thụ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, hiệu quả và thu nhập của người nông dân; Các tồn tại, vướng mắc trong thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, đất đai, chưa khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp;.

Đặc biệt là việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách còn chậm trễ, chưa kịp thời vì vậy chưa có nhiều kết quả rõ nét; chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố; Việc triển khai một số chỉ tiêu quy hoạch lĩnh vực nông nghiệp còn chậm, chưa phù hợp, cần sớm được rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả.

Hà Nội: Đánh giá đúng tình hình, có giải pháp hiệu quả cho nông nghiệp
Quang cảnh phiên chất vấn

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trong thu hút đầu tư, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, bảo quản, chế biến, vận chuyển, kinh doanh; xây dựng chuỗi liên kết, xuất nhập khẩu và các mô hình phát triển kinh tế lĩnh vực nông nghiệp còn một số hạn chế nhất định, rất cần các giải pháp hữu hiệu hơn.

“Đây là những vấn đề quan trọng, cấp thiết, liên quan đến phương thức triển khai kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển lĩnh vực nông nghiệp và nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của một bộ phận lớn người nông dân của Thủ đô. Đây cũng là nội dung được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy rất quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Từ những vấn đề thực tiễn và yêu cầu phát triển, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thường trực HĐND Thành phố thống nhất lựa chọn nhóm vấn đề: “Việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn Thành phố” là nội dung chất vấn tại phiên họp tháng 5/2023, để đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện; xác định rõ các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan, từ đó đề ra lộ trình, giải pháp hiệu quả, khả thi trong thời gian tới.

“Sau khi kết thúc phiên họp, Thường trực HĐND Thành phố sẽ ban hành Kết luận phiên chất vấn để làm căn cứ tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện”, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội thông tin.

Hoàng Phúc