Đào tạo kiến thức về xây dựng chương trình giáo dục di sản văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, hướng dẫn triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa năm thứ nhất.

Cụ thể, Bộ VH-TT&DL vừa ban hành Quyết định số 1113/QÐ-BVHTTDL, cho biết sẽ tổ chức 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về công tác thuyết minh, giới thiệu, diễn giải và xây dựng chương trình giáo dục di sản văn hóa và hướng dẫn triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa năm thứ nhất (2022-2023).

bia-scaled.jpg
Nhóm sinh viên một trường đại học tham gia chương trình “Hướng dẫn viên Bảo tàng” tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. (Ảnh minh họa).

Mục đích của việc mở lớp học nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đồng thời bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thuyết minh tại bảo tàng, di tích. Tạo điều kiện để viên chức trực tiếp làm công tác thuyết minh tại các bảo tàng, di tích có cơ hội giao lưu, tăng cường sự phối hợp, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Việc mở các lớp học cũng nhằm đổi mới, nâng cao tính hấp dẫn và chất lượng phục vụ khách tham quan. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành văn hóa, thể thao và du lịch và ngành giáo dục đào tạo trong công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm kiên cường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, ý thức giữ gìn, tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc cho thế hệ trẻ.

Rèn luyện tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong đổi mới phương pháp học tập, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực con người – yếu tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Theo kế hoạch, sẽ có khoảng 450 học viên tham gia 3 lớp đào tạo kể trên. Tại các lớp học, học viên sẽ được các giảng viên là chuyên gia về công tác thuyết minh, xây dựng chương trình giáo dục di sản văn hóa đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu gồm về các nội dung như tổng quan về lý thuyết về công tác thuyết minh, giới thiệu và diễn giải nội dung trưng bày cho các bảo tàng, di tích. Các phương pháp, kỹ năng trong công tác hướng dẫn, thuyết minh tại bảo tàng, di tích phục vụ đối tượng học sinh, sinh viên.

Mô hình và kinh nghiệm quốc tế trong việc tổ chức hoạt động giáo dục, trải nghiệm di sản văn hóa tại bảo tàng, di tích và nhà trường. Phương pháp xây dựng nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, trải nghiệm di sản văn hóa tại bảo tàng, di tích và nhà trường phục vụ đối tượng học sinh, sinh viên. Thực hành xây dựng nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, trải nghiệm di sản văn hóa.

Ứng dụng công nghệ trong tổ chức hoạt động giáo dục, trải nghiệm di sản văn hóa tại bảo tàng, di tích và nhà trường; thực hành trải nghiệm các ứng dụng công nghệ cơ bản và các phần mềm ứng dụng liên quan phục vụ hoạt động giáo dục, trải nghiệm di sản văn hóa tại bảo tàng, di tích và nhà trường. Khảo sát điều kiện thực tế tại bảo tàng và di tích tại địa phương, đánh giá sự phù hợp của cơ sở vật chất nhằm bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng di sản văn hóa trong công tác giáo dục truyền thống.

Quỳnh Hoa

https://nguoihanoi.com.vn/dao-tao-kien-thuc-ve-xay-dung-chuong-trinh-giao-duc-di-san-van-hoa-71795.html