Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, ngày 25/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến – Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương, việc thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị được triển khai nghiêm túc, dần đi vào nề nếp đã góp phần tích cực trong thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị.
Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Linh Phạm)

Sở Thông tin và Truyền thông đã gắn kết việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện Luật Cán bộ công chức; Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cải cách hành chính; việc thực hiện các chế độ chính sách (nâng lương, chuyển ngạch, đào tạo, xử lý kỷ luật…) được triển khai kịp thời, công khai dân chủ, tạo sự đồng thuận, phát huy được vai trò làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan.

Sở Thông tin và Truyền thông luôn chú trọng và quan tâm thực hiện cải cách hành chính. Hiện nay, Sở đã công khai 34 thủ tục hành chính và đưa ra giải quyết theo cơ chế một cửa với 34 thủ tục hành chính. Từ đầu năm 2021 đến hết ngày 15/9/2022, Sở đã tiếp nhận và trả kết quả 8.472 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (đạt 100%), không có hồ sơ nào giải quyết quá thời hạn; không có vụ việc kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tố cáo về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông đã chú trọng đến việc tiếp công dân và giải quyết các vấn đề liên quan tới khiếu nại tố cáo, kiến nghị của tổ chức/công dân. Từ năm 2021 đến ngày 15/9/2022, Sở đã tiếp 26 lượt công dân và tiếp nhận 390 đơn thư (trong đó 386 đơn kiến nghị phản ánh, 3 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo). Đến nay, đã xử lý xong dứt điểm, không có tồn đọng và khiếu kiện kéo dài…

Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương báo cáo Đoàn kiểm tra. (Ảnh: Phạm Linh)

Ghi nhận những kết quả tích cực của Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, Hà Nội có dân số đông, địa bàn rộng, sự phát triển giữa các vùng, địa phương không đồng đều và đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, đòi hỏi đơn vị phải nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản của Trung ương, Thành phố về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đặc biệt, cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các kênh thông tin tuyên truyền do Sở quản lý.

Đặc biệt, cần nêu cao vai trò của người đứng đầu các cấp trong thực hiện Quy chế dân chủ; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính trong quy trình giải quyết công việc với các tổ chức, công dân, nhất là các đơn vị có chức năng nhiệm vụ thường xuyên phải tiếp xúc, giải quyết công việc cho nhân dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phạm Linh)

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nêu cao vai trò của Ban Thanh tra nhân dân; nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan để lắng nghe ý kiến, đóng góp của cán bộ, công chức.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan; chú trọng nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, nhân dân, nhất là thông tin về các chính sách, luật pháp liên quan trực tiếp đến đời sống, giúp người dân tự giác thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền dân chủ trực tiếp theo quy định của pháp luật.

Hoàng Phúc