Để công tác dân vận thực sự phát huy hiệu quả

Thời gian qua, công tác dân vận chính quyền của thành phố Hà Nội luôn “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, đồng thời bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô. Qua đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; dân chủ tại cơ sở được phát huy và nâng cao; chất lượng phục vụ nhân dân tiếp tục có những chuyển biến rõ rệt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Những năm qua, thành phố Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, tạo sự thống nhất, đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Các cấp chính quyền từ Thành phố tới cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận, nhất là Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 1/10/2021 của Thành ủy về “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp của Thành phố tập trung thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Từ năm 2013 đến nay, cấp Thành phố đã tổ chức 2.514 cuộc giám sát, 144 hội nghị phản biện xã hội; cấp quận, huyện, thị xã đã tổ chức 21.100 cuộc giám sát, 1.499 hội nghị phản biện xã hội; cấp xã, phường, thị trấn tổ chức 68.463 cuộc giám sát, 11.742 hội nghị phản biện xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Kỳ cuối: Để công tác dân vận thực sự phát huy hiệu quả
Thời gian qua, công tác dân vận chính quyền của thành phố Hà Nội luôn “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, qua đó kịp thời giải quyết nhiều kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công tác tôn giáo cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố được nâng cao; bản sắc văn hóa của người dân vùng dân tộc thiểu số được quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị.

Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng. Từ năm 2013 đến nay, có 95.964 mô hình “Dân vận khéo” từ cấp cơ sở đến cấp Thành phố được đăng ký triển khai. Qua đó, nhiều mô hình được xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng; nhiều mô hình được biểu dương, khen thưởng; nhiều việc mới, việc khó, phát sinh ở cơ sở đã được giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố.

Cùng với vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn Thành phố tiếp tục dựa vào dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nhằm tiếp tục củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Nói về vai trò của công tác dân vận chính quyền, tạo sự đồng thuận và niềm tin với nhân dân, ông Trần Quang Huy, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Hiền (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ) cho rằng, công tác dân vận đã được cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn thành phố Hà Nội quan tâm thực hiện tốt thời gian qua.

Công tác dân vận đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, lý giải thấu đáo, kiên trì thuyết phục để nhân dân hiểu đúng tình hình đất nước, Thủ đô, địa phương… tác động tới các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Trên cơ sở đó, vận động, hướng dẫn nhân dân tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước.

“Không chỉ nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lãnh đạo các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, chân thành lắng nghe, giải quyết kịp thời những bức xúc, vụ việc khiếu kiện, tiêu cực, tham nhũng mà nhân dân quan tâm. Khắc phục hạn chế, bất cập của cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính gây phiền hà, cản trở cho người dân, doanh nghiệp và xã hội”, ông Huy bày tỏ.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nêu gương trong học tập, lao động, công tác và cuộc sống hằng ngày. Phải bám sát cơ sở, gần dân, học và làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Từ đó, tạo niềm tin và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Tôi cho rằng, vai trò dân vận là vô cùng quan trọng. Các chủ trương, chính sách có hay đến đâu mà không đi vào nhận thức, tình cảm, quyết tâm của nhân dân thì cũng không thể đạt được hiệu quả cao. Do vậy, người làm công tác dân vận phải nắm sát tình hình nhân dân một cách chính xác, khoa học, đúng bản chất vấn đề”, ông Trần Quang Huy nhấn mạnh.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng

Bày tỏ quan điểm về việc nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, tại tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước quận Hoàn Kiếm năm 2023”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh cho biết, công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ 26 Đảng bộ quận, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Kỳ cuối: Để công tác dân vận thực sự phát huy hiệu quả
Hà Nội cần có thêm các mô hình dân vận ở cơ sở, như về an ninh trật tự, về bảo vệ môi trường để tạo động lực, niềm vui, phấn khởi, sự vào cuộc, tham gia có trách nhiệm của người dân.

Những năm qua, công tác dân vận nói chung, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước quận Hoàn Kiếm nói riêng đã được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nhà nước quận và cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, thực hiện của chính quyền, các cơ quan nhà nước về công tác dân vận có đổi mới, từng bước đạt chất lượng cao hơn, phục vụ tổ chức, công dân tốt hơn.

Để công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm, các cấp ủy quận, phường, đảng ủy cơ sở, chính quyền các cấp phải xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hằng năm.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp chính quyền về công tác dân vận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận trong cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt quận, phường; chính quyền quận, phường tiếp tục quan tâm phối hợp, tạo điều kiện đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội.

Hàng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn quận xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị. Tăng cường phối hợp với Ban Dân vận và các cơ quan, tổ chức trong khối dân vận của quận trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận…

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 43-KL/TW, ngày 7/1/2019, của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” hồi đầu tháng 11/2023, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh mục tiêu công tác dân vận phải hướng tới là làm cho người dân có ý thức trách nhiệm trong tham gia đóng góp và thụ hưởng những kết quả đó.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị, thời gian tới, phải tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy để thấy công tác dân vận không chỉ là yêu cầu mà thực sự là nhu cầu tự thân và một phần không thể thiếu.

“Nếu người dân không ủng hộ, không tham gia, không tháo gỡ thì việc nhỏ cũng không làm được” và “Thực hiện dân vận không thể đi một mình, làm một mình mà phải kết hợp với công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức, kiểm tra, giám sát”, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý.

Bên cạnh đó, phải phát huy tính chất gắn kết của các làng, xã có hàng nghìn năm lịch sử với hệ thống hương ước đã được người dân bàn bạc, xây dựng và thống nhất để tiếp tục xây dựng nếp sống, quan tâm nghiên cứu để phát huy vai trò tự chủ, tự quản của người dân; có đề án hoặc kế hoạch phát huy mạnh mẽ hơn khoa học công nghệ, ứng dụng mạng xã hội trong công tác dân vận để tiếp nhận nhanh nhất các ý kiến của người dân cũng như phổ biến các thông tin chính thống của Trung ương và Thành phố đến người dân.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu Ban Dân vận Thành ủy và lãnh đạo các địa phương phải quan tâm nắm bắt ý kiến dư luận nhân dân, tạo sự đồng thuận trong chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính không đủ tiêu chuẩn về tiêu chí và diện tích, dự kiến giảm khoảng 70 xã, phường.

Đặc biệt, năm 2024 là năm kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, đây là dấu mốc quan trọng của Thành phố, do đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gợi mở Khối Dân vận có thể tổ chức phát động cuộc thi về “Dân vận khéo”, có thêm các mô hình dân vận ở cơ sở, như về an ninh trật tự, giúp nhau giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội, về bảo vệ môi trường để tạo động lực, niềm vui, phấn khởi, sự vào cuộc, tham gia có trách nhiệm của người dân.

H.Duy – K.Tiến

Kỳ cuối: Để công tác dân vận thực sự phát huy hiệu quả (laodongthudo.vn)