Đình và chùa Hoa Chử (Đan Phượng – Hà Nội) được xếp hạng Di tích cấp Thành phố

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

ca-tru.jpg
Xã Thượng Mỗ là một trong những cái nôi của ca trù xứ Đoài, Ca trù Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng) là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của địa phương nói riêng, Hà Nội và Việt Nam nói chung.

Theo đó, xếp hạng di tích cấp Thành phố đối với Di tích Lịch sử đình Hoa Chử và Di tích Lịch sử chùa Hoa Chử tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích.

Theo Quyết định, sau khi di tích được xếp hạng, UBND huyện Đan Phượng chịu trách nhiệm công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích; tổ chức lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới trên thực địa theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

UBND xã Thượng Mỗ ban hành quyết định thành lập Ban quản lý di tích; tổ chức quản lý mặt bằng và không gian di tích, toàn bộ hiện vật thuộc di tích, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, sử dụng nguồn thu của di tích theo quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 và Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

UBND thành phố nghiêm cấm mọi hoạt động có liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng các khu vực bảo vệ. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất, xây dựng tại di tích phải được phép của UBND thành phố Hà Nội.

Sở Văn hóa và Thể thao; UBND huyện Đan Phượng và UBND xã Thượng Mỗ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.

Việt Thương

Đình và chùa Hoa Chử (Đan Phượng – Hà Nội) được xếp hạng Di tích cấp Thành phố (nguoihanoi.vn)