Đổi mới, sáng tạo các phong trào thi đua để nâng tầm Tổ chức

Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển và Chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19 là minh chứng cụ thể nhất cho các giải pháp đổi mới các phong trào thi đua yêu nước cũng như công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chiều 30/11, tại Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, trong nội dung chương trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã diễn ra Diễn đàn chuyên đề số 2 “Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động”.

Tới tham dự diễn đàn có Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Phan Văn Hùng; đoàn đại biểu Công đoàn Quốc phòng, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam; Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh: Bắc Giang, Thái Bình, Hòa Bình, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Long An, Bắc Kạn, Lai Châu…

Các ông Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng; Nguyễn Văn Toản, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Diễn đàn.

Phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng

Phát biểu đề dẫn, Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Toản cho biết, thấm nhuần Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn coi trọng và thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Đổi mới, sáng tạo các phong trào thi đua để nâng tầm Tổ chức
Chủ trì Diễn đàn là ông Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng và ông Nguyễn Văn Toản, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trong 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, và khó khăn, thách thức, các cấp Công đoàn đã chủ động thích ứng, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh để có rất nhiều đổi mới về phương thức chỉ đạo, cách thức triển khai công tác thi đua, khen thưởng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động một số phong trào, cuộc vận động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới như “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Đặc biệt, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ ngày 15/01/2020 về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

“Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên về thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Sau hơn 3 năm triển khai Nghị quyết, các phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng hơn, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động, bám sát thực tiễn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”, Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam lấy dẫn chứng chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển và Chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19 là minh chứng cụ thể nhất cho các giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

Đổi mới, sáng tạo các phong trào thi đua để nâng tầm Tổ chức
Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Toản phát biểu đề dẫn.

Chương trình được đổi mới về phương thức phát động, cách thức tổ chức triển khai, đánh giá, ghi nhận kết quả đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời và lan tỏa. Việc phát hiện, tuyên truyền, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm hơn và triển khai đồng bộ cả 4 khâu (phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình); công tác khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, hướng tới kịp thời, chặt chẽ, công khai và minh bạch.

Đổi mới hơn nữa công tác tổ chức phong trào thi đua

Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nguyễn Văn Toản cũng thẳng thắn nhìn nhận, phong trào thi đua thời gian qua đạt được những thành tích rất đáng trân trọng, tuy nhiên vẫn bộc lộ một số mặt hạn chế cần được khắc phục.

Theo đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác thi đua khen thưởng có nơi chưa sâu sát và thường xuyên; sự phối hợp giữa Công đoàn với chuyên môn đồng cấp và các đoàn thể cùng cấp ở một số địa phương, cơ sở hiệu quả chưa cao; còn chồng chéo về nội dung và đối tượng vận động.

Nội dung phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ chưa đáp ứng được những vấn đề thực tiễn đặt ra. Một số phong trào thi đua chưa xác định rõ mục tiêu, tiêu chí cụ thể, chưa thực sự gắn thi đua với các cuộc vận động và lợi ích của người lao động. Công tác phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề hướng vào việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém, những nhiệm vụ trọng tâm chưa thực sự được coi trọng

Đổi mới, sáng tạo các phong trào thi đua để nâng tầm Tổ chức
Đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn số 2.

Nhiều nơi, cán bộ Công đoàn cơ sở còn lúng túng trong việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua, hình thức tổ chức phát động còn nghèo nàn, chủ yếu mới dừng lại ở công tác tuyên truyền, triển khai bằng văn bản, hội nghị mà chưa có những hoạt động thực tiễn, cụ thể gắn với nhiệm vụ, công việc thường xuyên, hàng ngày của CNVCLĐ ở từng ngành, địa phương, đơn vị, do đó chưa tạo được động lực thi đua trong CNVCLĐ.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến không được tiến hành thường xuyên, liên tục. Công tác khen thưởng chưa bám sát các phong trào thi đua, chưa lấy kết quả phong trào thi đua làm căn cứ, còn thiếu chính xác, còn nể nang, cào bằng, chạy theo thành tích…

Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, việc đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng.

Nhằm đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát hợp từng đối tượng, hướng về cơ sở, khẳng định rõ vai trò của tổ chức Công đoàn… Khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, mang tính nêu gương, giáo dục, tập trung cho người lao động trực tiếp, khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong thi đua, khen thưởng, Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề nghị các đại biểu làm rõ thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”.

Công đoàn các cấp với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động. Đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối kết hợp với chính quyền, đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động.

Đồng thời, đề xuất các phương án củng cố, kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các cấp Công đoàn…

P.Ngân