Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng mức lương hưu tối đa?

Theo công thức tính mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng bảo hiểm xã hội được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam muốn hưởng lương hưu tối đa phải đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 35 năm; lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 30 năm để hưởng mức lương hưu tối đa.

Theo quy định tại Điều 56 và 74 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo công thức như sau:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội đủ 20 năm thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%. Đối với lao động nữ, thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%. Tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội nhất định thì tỷ lệ hưởng của mỗi người lao động sẽ là khác nhau.

Với cách tính trên thì lao động nam muốn hưởng lương hưu tối đa phải đóng BHXH ít nhất 35 năm. Tương tự, lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 30 năm để hưởng mức lương hưu tối đa. Mặt khác, lương hưu sẽ được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng mức lương hưu tối đa?
Ảnh minh họa

Cùng với quy định cách tính mức hưởng lương hưu như trên, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng quy định những điều kiện để người lao động được hưởng lương hưu.

Theo quy định tại Điều 73 Luật BHXH 2014 (sửa đổi tại khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019), để được hưởng lương hưu, người lao động phải đáp ứng hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi ba tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi bốn tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với lao động nam và bốn tháng đối với lao động nữ.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường của năm 2024 là 61 tuổi với lao động nam và 56 tuổi bốn tháng đối với với lao động nữ.

Điều kiện thứ hai, người lao động tham gia đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Đối với trường hợp đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định trên nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

 

Tú Anh