Hà Nội: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến pháp luật

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2023.

Theo đó, Thành phố sẽ tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp được Quốc hội thông qua và có hiệu lực năm 2022 và năm 2023; các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật Thành phố; các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các văn bản pháp luật của Thành phố cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp.

Hà Nội: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến pháp luật
Tuyên truyền phòng, chống ma túy, hướng dẫn tích hợp căn cước công dân cho học sinh Trường trung học phổ thông Tây Hồ.

Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật góp phần thực hiện chủ đề công tác của Thành phố năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, kỷ cương hành chính, chính quyền số, thí điểm mô hình chính quyền đô thị, dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi và dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội.

Đồng thời, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn Thành phố, phòng, chống dịch bệnh, cải cách hành chính, thủ tục hành chính, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng và đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an toàn trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em…

Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội, quy tắc ứng xử trong gia đình, các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; tổ chức đối thoại, giải đáp vướng mắc, tuyên truyền pháp luật trực tiếp, trực tuyến; tiếp tục thí điểm mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật như mô hình “Cầu thang pháp luật”, “Kiot điện tử”, bài giảng điện tử về PBGDPL…

UBND Thành phố giao Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL Thành phố chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Kế hoạch.

UBND Thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của Thành phố, hệ thống truyền thanh ở cơ sở bố trí thời lượng phù hợp theo quy định phổ biến các văn bản pháp luật đã được Trung ương và Thành phố ban hành có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, đặc biệt nội dung liên quan triển khai Đề án số 06 của Chính phủ về định danh điện tử, ứng dụng VNeID, tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, phối hợp với Sở Tư pháp trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố và Cổng/Trangthông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, những văn bản pháp luật thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố theo chủ đề năm 2023. Ngoài ra, phối hợp với Sở Tư pháp Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến…

H.L