Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Theo Nghị quyết, HĐND Thành phố ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực KH&CN thuộc 4 nhóm gồm: 26 danh mục dịch vụ sự nghiệp công đã có trong danh mục được Bộ KH&CN quy định tại tại các Thông tư số:13/2022/TT-BKHCN; 06/2022/TT-BKHCN; 21/2019/TT-BKHCN, hiện đang được Sở KH&CN triển khai và vẫn còn phù hợp với điều kiện, thực tiễn của Thành phố. 1 danh mục dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thuộc nhóm dịch vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng được đề nghị ban hành mới theo các quy định và yêu cầu của Thành phố.

Trước đó, trình bày Tờ trình đề nghị ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực KH&CN của thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hồng Sơn cho biết: Đây sẽ là cơ sở triển khai thực hiện xây dựng, ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật, làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về giá để giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ
Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội.

Việc xây dựng, ban hành danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực KH&CN đảm bảo yêu cầu về tính hợp pháp tuân thủ đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố; đáp ứng yêu cầu về lộ trình nâng cao mức tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố.

Về nguyên tắc xây dựng danh mục, theo Giám đốc Sở KH&CN, rà soát, đưa vào danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực KH&CN của thành phố Hà Nội những dịch vụ đảm bảo các điều kiện sau: Các dịch vụ sự nghiệp công đã có trong danh mục được cấp thẩm quyền ban hành (Quyết định số 2099/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN và các Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật của Bộ KH&CN) cần phải triển khai tại thành phố Hà Nội theo yêu cầu của Trung ương hoặc phù hợp với yêu cầu thực tế, với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực KH&CN thành phố Hà Nội;

Các dịch vụ sự nghiệp công chưa có trong danh mục được cấp thẩm quyền ban hành nhưng cần thiết phải triển khai tại thành phố Hà Nội để bảo đảm thực thi pháp luật, nâng cao năng lực quản lý, trình độ KH&CN của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn.

Dự kiến năm 2024, kinh phí dự kiến cho việc giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực KH&CN là 10.393 triệu đồng.

P.Ngân